Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Konsekvensutredning om tillgänglighetsdirektivet

Regeringsuppdrag

Rapport till regeringen om konsekvenser av europeiska kommissionens förslag till direktiv om krav på tillgänglighet för vissa produkter och tjänster.

I bilagorna ges en fördjupad bild om tio olika områden som berörs av tillgänglighetsdirektivet.

Syftet med europeiska kommissionens förslag till tillgänglighetsdirektiv är att bidra till att förbättra den inre marknadens funktion samt att undanröja och förebygga hinder för fri rörlighet för utvalda tillgängliga produkter och tjänster. Syftet är också att underlätta för medlemsstater att uppfylla sina åtaganden och skyldigheter enligt Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning när det gäller tillgänglighet. Förslaget till direktiv anger krav för att göra specifika produkter och tjänster, och i vissa fall byggd miljö, mer tillgängliga.

Myndigheten för delaktighet redovisar i denna rapport möjliga konsekvenser av kraven för personer med funktionsnedsättning, äldre personer, ekonomiska aktörer samt stat, kommun och landsting.

Med utgångspunkt i konsekvenser och effekter för de berörda aktörerna är myndighetens slutsats att det är eftersträvansvärt med gemensamma regelverk och normer kring tillgänglighet. Detta eftersom det kan gynna både marknaden och öka förutsättningarna för att alla personer ska kunna ta del av produkter och tjänster, oavsett funktionsförmåga eller ålder. Direktivförslaget innehåller dock en del otydligheter som försvårar tillämpningen, exempelvis i vilken utsträckning kraven gäller åtgärder i efterhand och i vilken utsträckning oproportionerlig börda kan åberopas. Myndigheten beskriver också risken att kraven är för specifika och därmed kan bli hindrande för utvecklingen, respektive risken att de inte är tillräckligt specifika och därmed inte tillräckligt effektiva.

Myndigheten kan konstatera att det varierar mellan olika produkt- och tjänsteområden i vilken mån det finns befintligt regelverk om krav på tillgänglighet. Det har också varit svårt att göra en nulägesbeskrivning av den befintliga tillgängligheten för de produkter och tjänster som omfattas. Myndigheten bedömer därför att det råder stor osäkerhet kring hur direktivets krav kan och ska tolkas och hur nuläget ser ut avseende tillgänglighet i de produkter och tjänster som omfattas, för att det ska vara möjligt att över huvud taget uppskatta kostnader.

Myndighetens bedömning är att tiden för införlivande är realistisk, givet att tjänsteleverantörer ges ytterligare tid att åtgärda produkter som används för att tillhandahålla tjänster. Dock förutsätter tiden för införlivande att vissa av MFD identifierade åtgärder bör vidtas om direktivet fastställs. De åtgärder som behöver vidtas innan införlivande är informationsinsatser samt stöd och vägledning för olika aktörer.

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2016

Antal sidor
67

Artikelnummer
2016:25

ISBN (tryck)

ISBN (digital)
978-91-87883-32-3 (pdf)