Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Grundläggande om funktionshinderspolitiken

Alla människor har rätt att vara en del av och kunna använda samhället. Därför behöver det utformas utifrån människors behov och mångfald så att alla som vill kan använda det som erbjuds. Alla kan bidra till att göra samhället mer tillgängligt men det offentliga har ett särskilt ansvar.

Från år 2009 gäller FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Sverige. Den beskriver vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning ska kunna ta del av mänskliga rättigheter. Den berör alla samhällsområden och ställer krav på alla som jobbar offentligt.

Konventionen är också grunden för det funktionshinderspolitiska målet. 

... med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund.

— Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken, Prop. 2016/17:188

Målet ska också bidra till ökad jämställdhet och att barnrättsperspektivet beaktas.

Fyra arbetssätt för att nå målet

För att nå målet har riksdagen pekat ut fyra arbetssätt:

  1. Principen om universell utformning
  2. Befintliga brister i tillgängligheten
  3. Individuella stöd och lösningar för individens självständighet
  4. Förebygga och motverka diskriminering.

Dessa fyra arbetssätt är beroende av varandra. För att nå målet med ett samhälle med jämlika levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning är det viktigt att arbeta med alla fyra arbetssätt samtidigt.

Principen om universell utformning

Att arbeta med principen om universell utformning handlar om att från början skapa lösningar som fungerar för så många som möjligt, istället för att göra anpassningar för några personer i efterhand.

Principen om universell utformning (mfd.se)

Befintliga brister i tillgängligheten

Att arbeta med befintliga brister i tillgängligheten handlar om att identifiera hinder i samhället och undanröja dem, för att fler ska kunna delta i samhället på jämlika villkor.

Befintliga brister i tillgängligheten (mfd.se)

Individuella stöd och lösningar för människors självständighet

Att arbeta med individuella stöd och lösningar för människors självständighet handlar om att ge personer det stöd de behöver och vill ha för att kunna delta i samhället.

Individuella stöd och lösningar för människors självständighet (mfd.se)

Förebygga och motverka diskriminering

Att arbeta med att förebygga och motverka diskriminering handlar både om att förhindra diskriminering och att agera när något sker.

Förebygga och motverka diskriminering (mfd.se)

Mål och inriktning för funktionshinderspolitiken

Den här filmen handlar om det funktionshinderspolitiska målet och beskriver de fyra olika arbetssätten som tillsammans ska bidra till att målet uppnås.

Videoalternativ: