Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Befintliga brister i tillgängligheten

Att arbeta med brister i tillgängligheten handlar om att identifiera hinder som finns i samhället och undanröja dem. Vet du vad det innebär för dig i ditt arbete?

Arbetet med att åtgärda befintliga brister i tillgängligheten gäller allt som redan finns och som inte är tillgängligt. Mycket av det som finns i samhället är inte planerat eller utformat utifrån människors olika behov och därför har olika hinder skapats.

Tar vi bort dessa hinder kan fler människor få tillgång till och möjlighet att delta i samhället.

Två bilder på receptionsdisk, en med låg disk och en med hög disk.

Tillgänglig­het i olika miljöer

Att säkerställa tillgänglighet innebär olika saker i olika miljöer och verksamheter. Här följer ett antal exempel i inomhusmiljö, utomhusmiljö och digital miljö.

Vad säger konven­tionen om tillgänglighet?

Grunden för det nationella målet för funktionshinderspolitiken är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Tillgänglighet finns skrivet i artikel 3 som en grundläggande princip. Det innebär att det ska genomsyra allt arbete med konventionen. Bestämmelserna om tillgänglighet finns beskrivna i artikel 9.

Enligt konventionen ska konventionsstaterna identifiera brister i tillgängligheten och undanröja hinder för det som redan finns och är byggt. Det handlar om att säkerställa att samhället är tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Konventionsstaterna ska även utveckla och fastställa kriterier för tillgänglighet.

Vad säger lagen?

I Sverige finns det ingen samlad tillgänglighetslag. Istället regleras tillgänglighet i flera olika svenska lagar som påverkar verksamheter på olika sätt.

Exempel på sådana lagar är:

  • Lagen om tillgänglig digital offentlig service
  • Arbetsmiljölagen
  • Plan- och bygglagen
  • Förvaltningslagen
  • Lagen om offentlig upphandling
  • Diskrimineringslagen
  • Språklagen.

Statliga myndigheter har dessutom ett särskilt ansvar att deras lokaler, verksamhet och information är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Det står i förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av funktionshinderspolitiken.

Övning: Tillgänglig­het på din arbets­plats

Ofta utformas och organiseras arbetsplatser utifrån en “norm-människa”. Vi tar helt enkelt för givet att alla kan se, höra och bearbeta information på samma sätt och att alla kan ta sig fram och använda lokalerna helt obehindrat.

Hur tillgänglig är er arbetsplats? Den här övningen syftar till att identifiera brister i tillgängligheten på er arbetsplats och öka medvetenheten om vad som kan utgöra hinder.

Övningsinstruktioner

Hur: Fotografera verksamheten

Vad behövs: Telefon med kamera

Hur många? Enskilt eller i grupp

Tid: 15 + 30 + 30 minuter

 

Tillvägagångs­sätt

Övningen är uppdelad i tre delar. Bestäm i förväg hur lång tid just din grupp ska avsätta för respektive del.

1. Fotografera verksamheten

Gå ut i lokalerna - antingen enskilt eller i grupp - och fotografera miljöer, instruktioner, anordningar, skyltar, möbler och så vidare. Fotograferna både sånt som möjliggör för många att fungera och delta i verksamheten och sånt som kan utgöra hinder. Denna del kan ta cirka 15 minuter beroende på hur stor verksamheten är.

2. Presentera och motivera

Återsamlas sedan för att presentera och motivera era val av bilder för varandra på en större skärm.

3. Sätt upp en plan

Som avslutning sätter ni upp en prioriteringsordning och lägger tillsammans upp en plan för det fortsatta arbetet med att skapa en tillgänglig arbetsplats.