Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Individuella stöd och lösningar för människors självständighet

Att arbeta med individuella stöd och lösningar handlar om att ge individanpassat stöd till personer med funktionsnedsättning för att de ska kunna vara delaktiga i samhället. Det ska utgå från individens behov, vilja och önskemål. Vad innebär det i praktiken?

Ett självständigt liv innebär att en människa kan göra val och kan ha kontroll över sitt liv. För vissa personer är individuella stöd och lösningar en förutsättning för att kunna leva ett självständigt liv, ta del av mänskliga rättigheter och vara delaktiga i samhället.

Individuella stöd och lösningar kan till exempel vara färdtjänst, personlig assistans, särskilt boende, stöd i hemmet, hjälpmedel, anpassat arbete, ledsagning eller personlig service.

Pratbubbla: Glöm inte att lyssna på experterna, personer med funktionsnedsättning, i pratbubbla.

Rätt till självbestämmande

Personer med funktionsnedsättning har rätt till självbestämmande. Det betyder att individuella stöd och lösningar ska utgå från individens behov, vilja och önskemål. Därför är det viktigt att de som berörs är delaktiga i val och beslut om stöden och lösningarna.

Under lång tid har många personer med funktionsnedsättning inte haft rätten att göra individuella val eller ha kontroll över sitt liv. Ofta har samhället utgått från att dessa människor saknar förmåga att göra egna val och fatta egna beslut. Det har också saknats stöd och det som erbjudits har många gånger varit otillgängligt.

Tre bilder med kryssruta för val av olika stöd. Bild 1 ledsagning, bild 2 färdtjänst, bild 3 vit käpp. Ledsagning och färdtjänst är ibockade.

Varför individuella stöd och lösningar?

Att arbeta utifrån principen om universell utformning och med att åtgärda befintliga brister i tillgängligheten är viktigt, men det kommer inte att räcka som åtgärder för alla.

För en del personer kommer individuella stöd och lösningar alltid att behövas för att de ska kunna vara delaktiga i samhället på jämlika villkor.

Följande är bra exempel på hur de olika arbetssätten kompletterar varandra.

  • Det spelar ingen roll om trösklarna i en byggnad är avfasade om personen inte har tillgång till en rullstol.
  • Det spelar ingen roll om webbsidan är korrekt kodad och uppbyggd om personen med synnedsättning inte har tillgång till skärmläsare. 
  • Det spelar heller ingen roll om konferenslokalen har en hörselslinga installerad om personen inte har tillgång till hörapparat.

Bild 1: Ett huvud med ett frågetecken ovanför. I bakgrunden är symbolen för hörslinga. Bild 2: Samma bild fast huvudet har fått en hörapparat och kan höra.

Vad säger konventionen om ett självständigt liv?

Det nationella målet och inriktningen för funktionshinderspolitiken har sin grund i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Artikel 19 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning handlar om rätten till ett självständigt liv och att vara inkluderad i samhällsgemenskapen. Idéerna bakom dessa rättigheter har historiskt kommit från att personer med funktionsnedsättning tagit makten över sina liv.

Enligt konventionen innebär rätten till ett självständigt liv möjlighet att faktiskt kunna bestämma över sitt eget liv och ha tillgång till de stöd och lösningar som man har behov av. Det innebär också att personer med funktionsnedsättning ska kunna göra egna val och ta kontroll över sina liv.

Vad säger lagen?

Bestämmelser om stöd och lösningar för individens självständighet regleras även i svensk lag. Till exempel i Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).

Socialtjänstlagen på riksdagens webbplats

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) på riksdagens webbplats

Övning: Diskussionsfrågor

Som ni lärt er i detta kapitel ska individuella stöd och lösningar utgå från individens behov, vilja och önskemål. Det är viktigt att de som berörs är delaktiga.

Övningsinstruktioner

Hur: Diskutera i grupp

Vad behövs: inget material

Hur många? Alla kan delta. Om ni är många, dela gärna upp er i mindre grupper.

Tid: 10-15 minuter per fråga

Frågor

  • Fattar er verksamhet beslut om individuella stöd och lösningar? På vilket sätt tar ni in och lyssnar på personen med funktionsnedsättning som det specifika beslutet berör?
  • Vilka möjligheter finns det att få individuella stöd och lösningar på er arbetsplats som anställd? Till exempel flexibla arbetstider, placering på kontoret eller hjälpmedel.