Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Principen om universell utformning

Att arbeta med principen om universell utformning handlar om att skapa lösningar som fungerar för så många som möjligt redan från början. Då inkluderar vi fler och slipper göra anpassningar i efterhand. Fundera på vad det innebär för ert arbete?

Många lösningar är utformade efter den norm som råder i samhället. Dessa lösningar fungerar bra för en begränsad grupp, samtidigt som de utgör hinder för andra. Inom universell utformning är utgångspunkten istället att människor är olika med olika behov och förutsättningar. 

Genom att utgå från mångfalden i samhället kan vi skapa lösningar som fungerar för fler.

Gör rätt från början

Att ta fram lösningar för exempelvis byggnader, IT-system och transporter som fungerar för fler handlar i hög utsträckning om att arbeta medvetet från början.

En process som utgår ifrån universell utformning leder i slutändan till mer tillgängliga lösningar. Framförallt leder det till att generella lösningar fungerar för fler och behovet av individuella lösningar riktade till personer med funktionsnedsättning minskar.

Att arbeta för fler tillgängliga generella lösningar ger tydliga samhällsvinster. Genom att göra rätt från början minskar behovet av individuella lösningar och dyra åtgärder för anpassningar i efterhand minskar.

Med universell utformning skapar vi ett samhälle där fler kan inkluderas och vara delaktiga.

Pratbubbla: Universell utformning är en process, inte ett mål

 

En person som bär kassar i båda händerna står utanför en stängd dörr och vill in.

En person som bär kassa i båda händerna och går in genom en dörr med automatisk dörröppnare.

Exempel

Arbetet med universell utformning är en process och kan till exempel handla om att se till att det finns strategier, rutiner och policyer på plats i er verksamhet.

Rekrytering

En central fråga för delaktighet i samhället handlar om möjligheten att ta sig in på arbetsmarknaden på jämlika villkor. Universell utformning i en rekryteringsprocess handlar mycket om att ha en rutin.

Det omfattar att inför och under en rekrytering se till att

 • tänka på formuleringar i och formgivning av annonsen så att den inte exkluderar någon på osakliga grunder,
 • lokalerna där intervjuer sker är tillgängliga,
 • information, rekryteringsformulär, system och tester är tillgängliga.

Upphandling

Att ställa krav på tillgänglighet vid upphandling är ett av de bästa verktygen vi har i arbetet med universell utformning.

Syftet är att säkerställa att det som upphandlas är användbart för så många som möjligt. Det gäller allt från kaffemaskiner och kopiatorer till it-lösningar, lokaler och olika typer av service och tjänster.

Upphandla varor och tjänster som är tillgängliga för alla på Upphandlingsmyndighetens webbplats

En kaffemaskin med tryckbara knappar för val av kaffe och en kopp. Det finns knappar i både svarttext och punkt.

Möten

Det finns flera saker att tänka på i processen med att planera och genomföra tillgängliga möten, konferenser och arbetsmöten.

Här följer några exempel på vad som kan finnas med i rutiner och policyer för att inkludera så många som möjligt.

 • Ställ frågor i inbjudan om det finns särskilda behov av till exempel teckenspråkstolkning, särskild kost eller hörselteknisk utrustning.
 • Uppmana deltagarna i inbjudan att undvika parfym och andra doftande hygienartiklar.
 • Se till att inbjudan och relaterat material finns i olika tillgängliga format, till exempel en pdf som fungerar med talsyntes eller i punktskrift.
 • Säkerställ att lokalen är tillgänglig och att teknisk utrustning kan användas av de flesta.
 • Se till att mötesupplägget är tydligt, att det finns regelbundna pauser i programmet och att tider hålls.
 • Använd mikrofon vid presentationer.

Pratbubbla: Läs gärna checklistan för tillgängliga möten och konferenser.

Vad säger konventionen om universell utformning?

Grunden till det nationella målet för funktionshinderspolitiken är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Konventionens artikel 2 beskriver universell utformning som design av produkter, miljöer, program och tjänster. Dessa ska kunna användas av alla i största möjliga utsträckning utan behov av anpassning. Arbetet med universell utformning ska inte utesluta att personer med funktionsnedsättning får nödvändiga hjälpmedel.

Enligt konventionens artikel 4 ska det offentliga också genomföra samt främja forskning och utveckling av universellt utformade produkter och tjänster.

Allmän kommentar nr 2 om artikel 9 Tillgänglighet

Läs gärna FN:s allmänna kommentar om tillgänglighet

Övning: Från ord till handling

Så hur kan ni gå från ord till handling? Ett bra första steg är att ni tillsammans i arbetsgruppen går igenom hur det ser ut på er arbetsplats och i er verksamhet.

Fråga: Hur arbetar ni utifrån principen om universell utformning idag, och vad kan ni göra bättre?

Övningsinstruktioner

Vad behövs: Inget material

Hur många personer? Alla kan delta. Om ni är många, dela gärna upp er i mindre grupper.

Tid: 20-30 minuter per område

Gör så här

Dela upp arbetet utifrån de olika exemplen som nämnts tidigare i detta kapitel. Gå igenom alla på en gång eller vid olika tillfällen till exempel vid arbetsplatsträffar, för att kunna arbeta mer koncentrerat med ett område åt gången.

Rekrytering

Börja med att svara på frågorna:
Hur ser arbetsgruppen ut på er arbetsplats? Ta några minuter och tänk igenom. Svara sedan på frågorna nedan.

Vem jobbar här?

Vem jobbar inte här?

Varför ser det ut så? Kan det ha något med er rekryteringsprocess att göra?

Formulera ett antal åtgärder och gå från ord till handling för hur ni ska arbeta med universell utformning vid rekrytering. Skriv ner vem som ansvarar för respektive åtgärd och när den ska vara klar.

Upphandling

Börja med att svara på frågorna:

 • Vad upphandlar ni idag?
 • Vilka perspektiv tas in i era upphandlingar idag?
 • Vilka ytterligare perspektiv skulle ni kunna integrera?

Formulera ett antal åtgärder och gå från ord till handling för hur ni ska arbeta med universell utformning vid upphandling. Skriv ner vem som ansvarar för respektive åtgärd och när den ska vara klar.

Lagar och regler om tillgänglighet på Upphandlingsmyndighetens webbplats

Möten

Börja med att svara på frågorna:

 • Hur planerar och genomför ni möten idag? Utgå från det ni läst tidigare om möten i detta kapitel och fundera över följande saker:
 • Hur ser era inbjudningar ut idag?
 • Hur ser lokalerna ut där ni har möten?
 • Tänker ni på era mötesupplägg och att ha regelbundna pauser?
 • Vad gör ni redan idag och vad kan ni bli bättre på?

Formulera ett antal åtgärder och gå från ord till handling för hur ni ska arbeta universell utformning vid möten. Skriv ner vem som ansvarar för respektive åtgärd och när den ska vara klar.