Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Förebygga och motverka diskriminering

Att arbeta med att förebygga och motverka diskriminering handlar både om att förhindra att diskriminering sker och att agera när det händer. Diskriminering är förbjudet i lag. Vad innebär det för dig i ditt arbete?

Diskriminering är en orättvis behandling av olika slag, där någon gör skillnad mellan olika människor. Diskrimineringslagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och jämlika möjligheter för alla. Förr var lagar som rörde diskriminering utspridda, men sedan år 2008 är det samlat i en lag. Lagen ska bland annat skydda personer med funktionsnedsättning från att bli diskriminerade.

Diskrimineringslagen handlar inte bara om att det är förbjudet att diskriminera. Lagen betonar också vikten av att arbeta förebyggande för att förhindra att diskriminering sker.

Funktions­nedsättning som diskriminerings­grund

Det finns sju diskrimineringsgrunder. En av dessa är funktionsnedsättning. Enligt Diskrimineringsombudsmannen är funktionsnedsättning en av de mest förekommande diskrimineringsgrunderna vid anmälan om diskriminering.

Diskriminering kan till exempel handla om att personer med funktionsnedsättning missgynnas eller kränks genom bristande tillgänglighet eller missgynnande strukturer.

Det kan också röra sig om handlingar eller ageranden mot en person med funktionsnedsättning.

Diskri­minering på grund av bristande tillgänglig­het

Det finns sex former av diskriminering. En av dessa är bristande tillgänglighet. Det innebär att en person med funktionsnedsättning missgynnas i en jämförbar situation med en person utan funktionsnedsättning.

Vi tar ett exempel. Den som är ansvarig för en verksamhet till exempel en arbetsplats eller idrottshall är skyldig att genomföra skäliga åtgärder för att verksamheten ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Den som låter bli att genomföra skäliga åtgärder kan göra sig skyldig till diskriminering.

Åtgärderna är tillräckliga först om de leder till att en person med en funktionsnedsättning kommer i en jämförbar situation med en person utan funktionsnedsättning. Skälig betyder att den är rimlig. Vad som är skäliga åtgärder avgörs genom en helhetsbedömning i varje enskilt fall.

Kom ihåg att det alltid är en domstol och det enskilda fallet som avgör om det är diskriminering eller inte. Det finns flera olika faktorer att ta hänsyn till.

Exempel på åtgärder

Här följer ett par exempel på åtgärder som kan krävas av någon som är ansvarig för en verksamhet:

 • ta bort trösklar och andra fysiska hinder
 • ge information i tillgängliga format
 • erbjuda hjälpmedel för att kunna studera eller arbeta

Skolbyggnad eller ett bibliotek med olika åtgärder ovan byggnaden, tex punktskrift, en hörslinga och hörapparat och en likabehandlingsplan.

Att före­bygga och motverka diskrimi­nering

Diskrimineringslagen i Sverige innehåller bestämmelser om både rena förbudsregler mot diskriminering och om främjande och förebyggande åtgärder.

Ett sätt att arbeta förebyggande är genom så kallade aktiva åtgärder. Det kan exempelvis vara att undersöka om det finns risker för diskriminering i en verksamhet. Det kan också handla om att analysera orsaker, att upptäcka hinder, att följa upp och utvärdera det främjande och förebyggande arbetet.

Detta arbete ska ske fortlöpande och gäller alla arbetsgivare och utbildningssamordnare.

Exempel på främja­nde och förebygga­nde arbete

För att förebygga och främja finns flera åtgärder som kan genomföras

 • medarbetarundersökningar
 • skyddsronder

Det är också bra att upprätta policyer och rutiner kring

 • likabehandling
 • rekrytering
 • kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering

Pratbubbla: Läs mer på Diskrimineringsombudsmannens webbplats.

Diskrimineringsombudsmannens webbplats

Vad säger konven­tionen om icke-diskriminering?

Grunden till det nationella målet för funktionshinderspolitiken är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Icke-diskriminering finns skrivet i artikel 3 som en grundläggande princip. Det innebär att det ska genomsyra allt arbete med konventionen. Bestämmelserna om icke-diskriminering finns beskrivna i artikel 5.

I praktiken kan icke-diskriminering innebära att det inte spelar någon roll om arbetsplatsen är tillgänglig och individen har tillgång till arbetshjälpmedel om arbetsgivaren säger att personer med funktionsnedsättning inte får arbeta där.

År 2015 fördes bristande tillgänglighet in som en form av diskriminering i diskrimineringslagen. Ett starkt motiv för detta var att Sverige ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Övning

Utifrån vad ni har läst och lärt er i detta avsnitt får ni nu möjlighet att diskutera hur det här berör er och den verksamhet ni arbeta inom.

Övningsinstruktioner

Hur: Diskutera i grupp

Vad behövs: Inget material

Hur många? Alla kan delta. Om ni är många, dela gärna upp er i mindre grupper.

Tid: 5–10 minuter per fråga

Diskussion

Utifrån vad ni har läst och lärt er i detta avsnitt får ni nu möjlighet att diskutera på vilket sätt det här berör er och den verksamhet ni arbetar inom.

Frågor

 • Varför är det viktigt för er verksamhet att ha kunskap om diskriminering?
 • På vilket sätt kan detta vara relevant i er verksamhet och i era yrkesroller?
 • Finns det något/någonstans i er egen verksamhet där det är viktigt att förebygga diskriminering och på vilket sätt man kan göra det?
 • Har ni i er egen yrkesroll egna erfarenheter som ni vill dela med er av?

Delaktighetsguiden

En webbutbildning för dig som arbetar vid statlig myndighet, på en kommun eller i en region.
Delaktighetsguiden