Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Demokrati

Det krävs insatser för att personer med funktionsnedsättning ska vara lika delaktiga i demokratin som övriga befolkningen.

I artikel 29 i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning beskrivs att personer med funktionsnedsättning ska garanteras sina politiska rättigheter samt möjlighet att åtnjuta dem på lika villkor som andra.

Personer med funktions­nedsättning i demokratin

Personer med funktionsnedsättning är generellt mindre delaktiga i demokratin än övriga befolkningen. De har inte samma möjlighet att påverka politiska beslutsprocesser som andra, röstar i lägre utsträckning i allmänna val och är underrepresenterade i de folkvalda församlingarna.

Det finns exempelvis mycket kvar att göra när det gäller tillgänglighet i samband med val. De vanligaste bristerna i vallokalerna under riksdagsvalet 2018 var att de saknade kontrastmarkeringar, p-plats för personer med nedsatt rörelseförmåga nära entrén samt skyltar, symboler och texter som var lätta att upptäcka och förstå.

Checklista för tillgängliga vallokaler och röstningslokaler

Utvecklingsområden

För att öka möjligheten för personer med funktionsnedsättning att delta i demokratin krävs insatser inom flera områden.

Det innebär ett systematiskt arbete för

  • att öka tillgängligheten till vallokalerna. Detta kräver arbete med att välja tillgängliga lokaler inför valen.
  • att öka kunskapen hos de som arbetar under valen om tillgänglighet.
  • att se till att alla nås och kan ta del av informationen som omger valen. Det kan också behövas riktade informationsinsatser mot särskilda grupper exempelvis personer som bor i gruppboende eller liknande.
  • att ta reda på om det finns personer som behöver individuella lösningar för att kunna delta i demokratin. Det kan till exempel handla om möjlighet att få ledsagning för att kunna rösta i en vallokal eller möjlighet att rösta genom ombud.

En annan viktig aspekt av demokrati är de dialoger som kommuner för med personer med funktionsnedsättning och de organisationer som företräder dem.

Metodstöd för dialog

Sveriges kommuner och regioner om demokrati

Sveriges kommuner och landsting beskriver i sitt positionspapper för funktionshindersområdet fram vad kommuner bör tänka på när det gäller demokrati.

  • Den lokala demokratin måste stå öppen för personer med funktionsnedsättning. Det gäller både att själv kunna vara förtroendevald, möjligheten att kunna delta och påverka politiska processer eller att ta del av beslut som fattas.
  • Kommuner och regioner bör säkerställa att deras digitala tjänster utformas så att de uppfyller gällande krav på tillgänglighet och användbarhet.
  • Former för samråd mellan det offentliga och personer med funktionsnedsättning och funktionshindersorganisationer behöver utvecklas och bli bättre.

Ansvariga myndigheter

Valmyndigheten

Valmyndigheten ansvarar centralt för att genomföra val och landsomfattande folkomröstningar. Den ska bland annat fortlöpande sprida information om valresultaten under sammanräkningen, informera väljarna om när, var och hur man röstar, ta fram handledningar och utbildning till vägledning för länsstyrelser och valnämnder och ansvara för framställning av röstlängder och röstkort, valsedlar, blanketter och kuvert som används vid valen.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet och samtidigt ta hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar. Länsstyrelsen är också regional valmyndighet och beslutar om exempelvis valdistrikt och genomför den slutgiltiga rösträkningen i alla val. De är ansvariga för att administrera partiernas valsedel beställningar och för utbildning av valnämnderna i de kommuner som ligger inom länet.