Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Metodstöd för dialog

Här finns fakta, tips och exempel från kommuner som kan vara ett stöd i ert arbete med att föra dialog med personer med funktionsnedsättning.

Metodstöd för dialog består av tre delar som beskriver olika steg i arbetet med att föra dialog. Använd delarna kronologiskt eller var för sig utifrån behov.

Alla kommuner har olika förutsättningar och behov. Använd de delar som är passar i er kommun. 

  • Del 1 handlar om begreppet aktiv involvering som är utgångspunkten för arbetet. 
  • Del 2 handlar om planeringen och ger tips kring tillgänglighet och metoder. 
  • Del 3 handlar om utvärdering och att ge de som medverkar i dialogen återkoppling.

Målgrupp

Stödet är utvecklat med förtroendevalda och tjänstemän i kommun och region som primär målgrupp, men delar i stödet kan också vara relevanta för andra aktörer som regioner eller myndigheter.

Myndighetsutövning ingår inte

Kommuner arbetar utifrån ett antal lagar som ställer krav på involvering, dialog och delaktighet för den enskilde. Några exempel är socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och skollagen. I dessa fall handlar det om myndighetsutövning. 

Detta metodstöd omfattar inte hur kommuner ska involvera personer utifrån dessa lagar.

Behöver du stöd kring hur denna typ av involvering ska ske finns information hos till exempel Socialstyrelsen och Skolverket.

Metodstödets utveckling

Metodstödet är utvecklat baserat på MFD:s kunskap och erfarenheter om funktionshinderspolitiken och en nära samverkan med ett par kommuner av olika storlek.

Kommunerna har bidragit med mycket värdefull erfarenhet och exempel på arbetssätt inom olika delar.

Vi ser inte stödet som något statiskt utan kommer att fortsätta utveckla innehållet i nära samverkan med ytterligare kommuner och med regional och lokal funktionshindersrörelse.