Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Skola och utbildning

Varje elev har rätt att få utvecklas till sin fulla potential. Skolan ska säkerställa att varje elev får det stöd som behövs för att klara de nationella målen.

Även om kurvan pekar uppåt är fortfarande utbildningsnivån bland personer med funktionsnedsättning lägre i jämförelse med den övriga befolkningen.

Mycket tyder på att elever med funktionsnedsättning generellt klarar sig sämre än andra elever. Ett mått på detta är att andelen med diagnos eller funktionsnedsättning i gruppen unga som varken arbetar eller studerar är oproportionerligt hög.

Stödinsatser dröjer

Många elever med funktionsnedsättning upplever tidigt att de inte passar in eller misslyckas. Trots att elevens utmaningar har varit tydliga ända sedan förskolan, dröjer det ofta länge innan insatser och stöd kommer på plats.

Att känna sig annorlunda och ständigt misslyckas i skolan påverkar såväl motivation som självkänsla. Fler unga med funktionsnedsättning rapporterar också psykisk ohälsa. Otrygghet i skolan och upprepade skolmisslyckanden uppges ofta som bakomliggande orsaker. 

Skolans uppdrag

Skolans uppdrag är att säkerställa alla barns rätt till en likvärdig och god utbildning. Det innebär också att kunna ge ändamålsenligt och rätt stöd till de elever som av olika skäl har svårt att nå utbildningsmålen.

Trots lagstiftning och resurser pekar mycket på att detta inte fungerar för många barn. Att lämna skolan med grundläggande kunskaper är på många sätt en större garanti för att klara sig senare i livet. Det är därför en viktig samhällsfråga att fler barn med diagnos eller funktionsnedsättning lämnar skolan med godkända gymnasiebetyg, men också med motivation och bibehållet självförtroende.

För att uppnå detta behöver statliga myndigheter, kommuner och skolhuvudmän jobba mer för att följa utvecklingen, men också för att hitta träffsäkra stödåtgärder för både fysiska och pedagogiska lärmiljöer som fungerar för fler.

Innehåll för skola och utbildning

Det här avsnittet samlar information om rätten till utbildning för alla och stöd för att inkludera elever i arbetet med deras utbildning.