Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Upphandling i skolmiljö

När kommunen ska bygga om en skola eller bygga en ny är det viktigt att ha med trygghetsperspektivet i upphandlingen.

Flicka och andra skolbarn på skolgård.

Ställ krav att

  • arkitekten beaktar trygghet i utformningen av skolan och beskriver hur detta görs
  • byggprocessledaren har kompetens om hur man skapar trygga miljöer och har kunskap och erfarenhet av att leda processer där trygghetsperspektivet inkluderas
  • handboken för användning av lokalerna även inkluderar trygghet.

Följ upp hur skolmiljön används

En handbok som inkluderar trygghetsaspekterna minskar risken att de går förlorade när skolorganisationen förändras. Handboken kan kommunen använda för att följa upp och utvärdera skolmiljön efter att skolan är byggd och ska användas.

Den kan också bidra till ett lärande i om intentionerna om trygghet blev som önskat i praktiken

Ett tips till dig som arbetar med upphandlingen av byggnationen är att begära att det ska ingå en handbok i hur skolan ska användas och inredas utifrån trygghet.

Inkludera trygghet i skolhandbok

Se filmen om varför det är viktigt att följa upp och utvärdera skolmiljön.

Utgå från styrdokument

När du tar fram upphandlingsunderlag kolla av vilka övergripande styrdokument som finns och hur kommunen redan arbetar med tillgänglighets- och delaktighetsfrågor. Se också över skrivningar i kommunens översiktsplan, detaljplan samt lokalprogram för skolan.

Vilka dokument det handlar om ser olika ut i kommunerna. En del kommuner har en strategi eller handlingsplan för funktionshinderspolitiken eller för tillgänglighetsarbetet. Andra kommuner har dessa frågor integrerade i exempelvis en strategi för kommunens hållbarhetsarbete eller i styrdokument för skolor.

Se till att kravspecifikationen i upphandlingen gå i linje med kommunens redan beslutade styrdokument. Det kan även finnas formuleringar till upphandlingsunderlag om trygghet att hämta i Barnrättskonventionen, Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och i Agenda 2030.

Barnrättskonventionen hos Barnombudsmannen (mfd.se)

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (mfd.se)

Agenda 2030 (mfd.se)

Metodstöd för strategi - ett stöd för kommuner i arbetet med att utveckla funktionshinderspolitiska strategier (mfd.se)

Samverka inom kommunen

Idrottshallar, aulor och musiksalar i skolor är exempel på lokaler som ofta samutnyttjas av flera förvaltningar i en kommun.

För att lyckas inkludera trygghetsperspektivet vid ny- eller ombyggnation av dessa lokaler behöver samverkan ske mellan förvaltningar som ansvarar för utbildning, fastigheter, samhällsbyggnad och kultur- och fritid. Samordnaren för kommunens brottsförebyggande arbete kan också vara viktig att inkludera i samverkan.