Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Experter tipsar om vidare läsning

Stödet har tagits fram i samarbete med experter på skolområdet. De har bidragit med olika perspektiv på frågan om hur kommuner kan arbeta för att bygga tryggare skolor.

Angelica Åkerman, Boverket

Arkitekt och utredare på Boverket med huvudfokus på lärmiljöer och platser för barn och unga.

Gör plats för barn och unga

En vägledning för planering, utformning, skötsel och förvaltning av barns och ungas utemiljö - med särskilt fokus på förskolegårdar och skolgårdar. Vägledningen syftar till att förtydliga friytans betydelse för barns och ungas lek, lärande och hälsa samt vilka regelverk som gäller.

Boverkets vägledning Gör plats för barn och unga

Barnkonventionen i fysisk planering  

Hur vi planerar, utformar och förvaltar den byggda miljön har stor betydelse för barns och ungas livsmiljöer. Det ökar behovet av fokus på arbetet med barns rättigheter i fysisk planering och stadsutveckling.

Rapporten Barnkonventionen i fysisk planering och stadsutveckling hos Boverket

Brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder 

För att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället behövs ett ändamålsenligt och brottsförebyggande trygghetsskapande arbete. Vägledning kring brott och trygghet i samhällsbyggnadsprocessen erbjuder stöd i det praktiska arbetet med dessa frågor.

Brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder i fysisk miljö hos Boverket

Skolors och förskolors fysiska miljö 

En vägledning för kvalitativ, tillgänglig och hållbar gestaltning av skolors och förskolors fysiska miljö.

Utveckla skolors och förskolors fysiska miljö  för att lyfta hela samhället hos Boverket

Tryggt och jämnt

Metoder, verktyg och inspiration för att stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv.

Genomförda projekt inom Tryggt och jämnt hos Boverket

Christin Appel, Sveriges kommuner och regioner

Utredare inom utbildning och arbetsmarknad på Sveriges kommuner och regioner.

Verksamheters digitalisering

Om funktionalitet, pedagogik, utmaningar och möjliga framtida analysverktyg genom BIM-modellen, parametrisk design och simuleringar.

Hur påverkas lokaler av verksamheters digitalisering? – Fokus lärmiljöer hos Offentliga fastigheter

Behov av nationellt centrum för lärmiljöer 

Sveriges kommuner och regioner ser ett behov av ett nationellt centrum för lärmiljöer. Där ska statliga myndigheter, kommunala och enskilda huvudmän, fackliga organisationer, intresseorganisationer och forskare tillsammans med konsult-, bygg-, fastighets- och inredningsbranscherna utbyta erfarenheter och utveckla framtidens lärmiljöer.

Nationellt centrum för lärmiljöer - genomförd förstudie under 2019 i Sveriges kommuner och regioners webbutik

Förskolans fysiska miljö

Inspiration och stöd för huvudmännen vid utvärdering av befintliga och nybyggda förskolelokaler och utemiljöer.

Förskolans fysiska miljö i Sveriges kommuner och regioners webbutik

Skollokalernas betydelse 

En översikt över aktuell svensk forskning och utvecklingsprojekt med fokus på relationen mellan elevers lärande och den fysiska miljön.

Skollokalernas betydelse för lärande i Sveriges kommuner och regioners webbutik

Olika är normen

Inspirationsmaterial som beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluderande lärmiljöer.

Olika är normen i Sveriges kommuner och regioners webbutik

Mona Tafvelin, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Rådgivare och sakkunnig inom tillgängliga lärmiljöer, delaktighet och barnrättsfrågor på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning

Med hjälp av det webbaserade värderingsverktyget kan du kartlägga tillgängligheten i din verksamhet och göra en handlingsplan för en ännu bättre lärmiljö för alla barn och elever.

Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning i webbutiken hos Specialpedagogiska skolmyndigheten

DATE lärmaterial

Materialet handlar om att tillgängliggöra lärmiljön så att den möter alla elevers behov. Innehållet bjuder på kreativa, lustfyllda och fördjupande övningar.  

DATE lärmaterial hos Specialpedagogiska skolmyndigheten

Hjälp för auditiv miljö

Observationsschemat är en hjälp till skolans personal för att tydliggöra hur förutsättningarna ser ut för hörteknik, pedagogik och ljudmiljö.

Handledning och observationsschema för skolans auditiva miljö i webbutiken hos Specialpedagoiska skolmyndigheten

Med ljudet som omvärld

Om hur elever med synnedsättning i grund- och gymnasieskolan använder sig av ljud i olika situationer under skoldagen för att förstå och få tillgång till både sociala och pedagogiska sammanhang. Rapporten ger ett vidgat perspektiv på ljudmiljöns betydelse i skolan.

Med ljudet som omvärld i webbutiken hos Specialpedagogiska skolmyndigheten

Inkluderande lärmiljöer

Om att öka kunskapen om vad en tillgänglig skolmiljö innebär för elever med osynliga behov. Resultatet blev ett gestaltnings- och ett processverktyg för skolarkitekter och skolplanerare.

Inkluderande lärmiljöer i webbutiken hos White arkitekter

Ljudmiljö i förskola och skola

Om hur man kan skapa goda ljudmiljöer i förskolor och skolor med erfarenheter från Mölndals stad.  

God ljudmiljö i förskola och skola hos Arbets- och miljömedicin på Göteborgs universitet

Tillgängliga skolor – goda exempel  

Konkreta exempel på hur skolbyggnader kan bli mer fysiskt tillgängliga på ett relativt enkelt sätt.

Tillgängliga skolor – goda exempel på hur skolor kan anpassas i Sveriges kommuner och regioners webbutik