Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Frågor om delaktighet och tillgänglighet

Vad menas med tillgänglighet?

Tillgänglighet handlar om hur samhället utformas. Ett tillgängligt samhälle är utformat så att så många som möjligt kan använda och ta del av det.

Det handlar om att kunna ta del av den fysiska miljön och kunna ta sig runt i samhället. Det innebär också att få tillgång till information och kommunikation samt att kunna använda produkter och tjänster.

Öka tillgängligheten i samhället

Vad menas med delaktighet?

Delaktighet handlar om att en person aktivt kan medverka i och vara en del av samhället. Det innebär att i så hög utsträckning som möjligt kunna välja självständigt, fatta egna beslut och påverka sitt eget liv.

Delaktighet förutsätter också att tjänster, produkter och miljöer är tillgängliga. Det gäller alla samhällets områden som exempelvis arbetsmarknaden, i skolan och i andra offentliga miljöer.

Skapa delaktighet i samhället

Hur ser delaktigheten ut för personer med funktions­nedsättning?

Personer med funktionsnedsättning är generellt mindre delaktiga i samhället jämfört med övrig befolkning inom flera samhällsområden.

MFD följer årligen upp skillnader i levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning och vilka hinder som finns för jämlika villkor och förutsättningar.

Resultat och uppföljning

Vad innebär digital delaktighet?

Digital teknik kan öka möjligheten för personer oavsett ålder, kön eller funktionsförmåga, att ta del av samhällsutbudet. Genom detta kan fler bli delaktiga och inkluderade. En förutsättning för att så många som möjligt ska kunna ta del av digitala system, tjänster och produkter är att de är tillgängliga och användbara.

I den snabba digitaliseringsprocessen är det viktigt att personer får tillgång till och kan använda digitala system, tjänster och produkter. Annars ökar risken för exkludering.

Arbeta med digital teknik

Vad är diskriminering?

Begreppet diskriminering används ofta i dagligt tal för orättvis behandling. Det som i juridisk mening är diskriminering är reglerat i lag.

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering inom arbetsliv, utbildning, hälso- och sjukvård, varor, tjänster och flera andra samhällsområden.

Funktionsnedsättning är en diskrimineringsgrund och bristande tillgänglighet är en form av diskriminering. Diskriminering enligt lagen är när:

  • en person har blivit missgynnad eller kränkt.
  • det finns ett samband med en diskrimineringsgrund (sexuella trakasserier kräver inte detta samband).
  • det handlar om en av de former som beskrivs i lagen.
  • det skett inom ett av de samhällsområden där lagen gäller.

Alla offentliga aktörer och arbetsgivare har ett lagstadgat ansvar att arbeta med aktiva åtgärder för att förebygga att diskriminering ska inträffa.

Vad är diskriminering? på DO:s webbplats 

Vad kan personer göra som upplevt sig diskriminerade på grund av sin funktionsnedsättning?

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en myndighet som arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering. DO arbetar också med tillsyn, påverkan, utveckling och spridande av kunskap. DO tar emot tips och klagomål från privatpersoner som har blivit missgynnade eller kränkta inom de områden som beskrivs i lagen.

DO har också information om sådant som kan uppfattas som diskriminerande, men inte omfattas av diskrimineringslagen.

Hit kan du vända dig på DO:s webbplats

Vad innebär universell utformning?

Universell utformning utgår från mångfalden hos befolkningen. Det handlar om att göra rätt från början.

För att skapa ett samhälle som är tillgängligt och som bidrar till att personer med funktionsnedsättning blir delaktiga, är universell utformning en viktig utgångspunkt. Universell utformning innebär att utforma nya produkter, miljöer, program och tjänster för att de ska kunna användas av så många som möjligt, utan behov av anpassning i efterhand.

Utgå från universell utformning

Hur kommer vi i gång med att identifiera och åtgärda brister i tillgänglig­heten?

För att öka tillgängligheten i verksamheten är det bra att arbeta strategiskt och systematiskt. Exempelvis inkludera frågor om tillgänglighet i arbetsmiljöarbetet, rekryteringsprocessen och vid upphandling.

Det handlar också om att arbeta konkret för att göra verksamhetens olika delar mer tillgängliga. Det kan innebära att öka den fysiska tillgängligheten i lokaler och att göra den digitala informationen tillgänglig.

Verktyg som Myndigheten för delaktighet erbjuder.

Vägledning för tillgänglighetsarbetet

Checklista för tillgängliga möten och konferenser

Checklista för att skapa en tillgänglig arbetsplats för personer som är döva, har nedsatt hörsel eller dövblindhet

Vad innebär tillgänglig verksamhet?

För att skapa en tillgänglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning behöver man arbeta med såväl lokaler, information som arbetssätt.

Statliga myndigheter har ett särskilt ansvar för genomförande av funktionshinderspolitiken enligt förordning 2001:526. De ska verka för att lokaler, verksamhet och information är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Vägledning för en tillgänglig verksamhet

Förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av funktionshinderspolitiken hos Riksdagen

Vad innebär tillgängliga lokaler?

Tillgängliga lokaler innebär bland annat att personer med funktionsnedsättning ska kunna ta sig in i byggnaden, röra sig i lokalerna och att det går att utrymma lokalerna vid en nödsituation. Det kan också innebära att det finns skyltar och symboler som alla kan ta del av och att det finns kontrastmarkeringar och hörteknik i lokalerna.

Boverket tar fram föreskrifter som beskriver hur en tillgänglig och användbar byggnad eller byggd miljö ska se ut.

Stöd för att arbeta med tillgängliga lokaler

Boverket om tillgänglighet

Vad innebär tillgänglig information och kommunikation?

Tillgänglig information innebär bland annat att arbeta med interna system och tjänster som exempelvis intranät. Det kan också handla om att förbättra tillgängligheten på den externa webben och i e-tjänster och appar. Andra delar som är bra att tänka på är att göra tillgängliga ljud- och videoproduktioner samt att hålla tillgängliga möten och konferenser.

Stöd för att arbeta med tillgänglig information och kommunikation

Måste alla webbplatser vara tillgängliga?

För offentliga aktörer samt vissa privata aktörer som utför offentligt finansierade tjänster gäller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Lagen ställer krav på att digital offentlig service ska vara tillgänglig.

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har i uppdrag att se till att lagen får genomslag. På DIGG:s webbplats finns information om krav och verktyg för att testa en webbplats eller applikations tillgänglighet.

DIGG om digital tillgänglighet

Testa din webbplats på webbplatsen Vägledningen för webbutveckling

Vad är ett tillgängligt språk?

Ett tillgängligt språk är vårdat, enkelt och begripligt. Språklagen slår fast att språket i offentlig verksamhet ska vara tillgängligt.

Språkrådet på Institutet för språk och folkminnen har tagit fram råd och tester som kan hjälpa till att förbättra det offentliga språket.

Språkrådets råd och tester om klarspråk