Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Ta fram en nulägesbeskrivning

Ett första steg i strategiarbetet är en nulägesanalys inom myndighetens ansvarsområde i förhållande till det nationella målet och dess fyra inriktningar.  

Nulägesbeskrivningen bidrar till fördjupad förståelse om verksamhetens förutsättningar, styrkor och utmaningar. Den hjälper även till att identifiera utvecklings­möjligheter och prioriterade områden för fortsatt arbete. Resultatet kan ge vägledning i valet av att antingen arbeta med frågorna integrerat i övriga styrdokument eller utifrån en specifik strategi eller handlingsplan.

Steg 1 - Kartlägg tidigare arbete

Ett första steg är att utifrån myndighetens uppdrag kartlägga verksamheten och sedan peka ut ett ”börläge”, det vill säga myndighetens målbild.  

Erfarenheterna från tidigare arbete kan visa på vilka mål och aktiviteter som bör ingå i en ny strategi eller plan.

Förslag på övergripande utgångspunkter i en nulägesbeskrivning:

  • Finns en tidigare plan och strategi, eller har frågorna lyfts på annat sätt i verksamheten?
  • Vad har exempelvis fungerat bra och mindre bra? Vilka lärdomar finns att hämta?
  • Hur har funktionshindersperspektivet inkluderats i myndighetens arbete med jämställdhet, barnrätt och Agenda 2030?

För mer stöd för vad som kan ingå i en nulägesbeskrivning, läs kapitel 3 - Gör skillnad - i MFD:s onlinekurs Delaktighetsguiden.

Kartlägg tidigare arbete - MFD:s onlinekurs Delaktighetsguiden

I MFD:s metodstöd finns information om att ta fram en nulägesanalys. Den riktar sig främst till kommuner men kan också vara till nytta för användas myndigheter.   

Nulägesanalys (mfd.se)

Steg 2 – Kartlägg områden och verksamheter

Steg två i nulägesbeskrivningen är att kartlägga myndighetens verksamhet. Det handlar om att både få med den interna och externa verksamheten, och att få en övergripande bild av utvecklingen inom sektorn för att identifiera relevanta åtgärder.

Utgå från nationella mål

Myndighetens strategiarbete ska bidra till det nationella målet för funktionshinderspolitiken. Inriktningen för det nationella målet kan tjäna som struktur i denna del av nulägesbeskrivningen.

Inriktning för funktionshinderspolitiken (mfd.se)

Funktionshinderspolitiken är tvärsektoriell och skrivningar om målet återfinns i många andra nationella mål och strategier. Dessa skrivningar kan även vara relevanta i arbetet.

Kartlägg utvecklingen inom sektorn

En analys av de hinder som finns för personer med funktionsnedsättning kan vägleda myndigheten i vilka områden som behöver prioriteras inom sektorn. Det kan handla om att identifiera problem eller utmaningar som kräver gemensamma åtgärder myndigheterna emellan. Det kan även handla om att identifiera kunskapsglapp.

Kartlägg myndighetens verksamhet

Kartlägg hur funktionshindersarbetet är organiserat inom verksamheten och vilka funktioner som berörs. Den bör även ta upp hur funktionshinders­perspektivet hanteras i myndighetens interna och externa verksamheter. Här är det bra att involvera flera avdelningar och kompetenser.

Kartläggningen kan exempelvis handla om: 

  • myndighetens verksamhet gentemot externa aktörer
  • verksamhetsplanering och policydokument
  • kompetens och rekrytering
  • information och kommunikation
  • lokaler, inklusive inredning och utrustning
  • upphandling och inköp

Involvera funktionshindersorganisationer

Involvera gärna personer med funktionsnedsättning eller funktionshinders­organisationer redan under arbetet med nulägesbeskrivningen. Stöd för dialog med funktionshindersorganisationer 

Gör skillnad - MFD:s onlinekurs Delaktighetsguiden

Metodstöd för dialog (mfd.se)