Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Varför nulägesanalys?

Första steget i ett arbete med att ta fram en strategi är att genomföra en nulägesanalys. Det ger förutsättningar för relevanta målsättningar och underlag som visar vilka insatser som skulle ge störst effekt.

Nulägesanalysen visar vad kommunen behöver åtgärda och därmed prioritera i strategin. Nulägesanalysen är också ett sätt att påbörja en förankringsprocess inom kommunen och med externa aktörer.

Steg 1 – Kartlägg tidigare arbete

Steg ett är att skapa en bild av vad kommunen gjort tidigare och hur arbetet genomfördes.

Tidigare plan och strategi?

Om det funnits en strategi eller liknande tidigare kan det vara bra att ställa följande frågor:

  • Vilka mål fanns i dåvarande plan/strategi och vilka mål nådde kommunen upp till?
  • Vilka var orsakerna till att vissa mål nåddes och andra inte?
  • Vilka insatser beslutade kommunens det om och vilka genomfördes?
  • Vilken effekt fick de insatser som kommunen genomförde?

Frågorna kan visa vilken effekt dåvarande strategi har haft, vilka tillvägagångssätt som varit framgångsrika eller mindre framgångsrika och om vissa mål och aktiviteter bör ingå i en ny strategi.

Har frågorna lyfts på annat sätt?

Strategier kan omfatta många och stora delar av en kommuns verksamhet eller vara mer avgränsad.

En del i nulägesanalysen är att kartlägga om kommunen genomfört insatser för ökad delaktighet i verksamheten men som inte varit en del i en strategi. Att identifiera dessa och ta med dem i en strategi ger ett mer samlat arbete framöver.

Om kommunen inte har haft en strategi tidigare kan kartläggningsarbetet utgå från samma princip men behöva då vara mer omfattande. Sannolikt finns skrivningar om delaktighet och tillgänglighet i andra planer och policydokument. Kommunen kan också ha genomfört insatser med bäring på funktionshinderspolitikens mål och inriktning.

Andra tvärperspektiv

Andra tvärsektoriella frågor är exempelvis jämställdhet, social hållbarhet, barnrättsfrågor och mänskliga rättigheter. Lärdomar från arbetet med andra frågor kan ge både inspiration och vägledning kring hur kommunen kan driva funktionshindersfrågorna mest effektivt.

Resultatet av denna del av nulägesanalysen ger underlag för vägvalet mellan att integrera funktionshindersfrågorna i andra styrande dokument eller ha en särskild funktionshinderspolitisk strategi.

Steg 2 – Kartlägg områden och verksamheter

Steg två i nulägesanalysen är att identifiera vilka områden och i vilka verksamheter där insatser behöver göras för att öka tillgänglighet och delaktighet.

Nationell överblick

Nationell uppföljning och beskrivning av hinder för delaktighet och levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning kan ge kommunen vägledning när den ska gå igenom sina olika verksamheter.

Resultat och uppföljning

Nuläget i kommunen

Nästa steg är att kartlägga de utmaningar, hinder och områden som finns i kommunen.

  • Finns det särskilda områden eller verksamheter som kommunen borde prioritera?
  • Finns det särskilda grupper av personer med funktionsnedsättning som borde prioriteras?
  • Finns det några enkla insatser som kommunen kan genomföra som ger stor effekt?

Utifrån verksamheten

Att genomföra en nulägesanalys inom varje verksamhet bidrar till att identifiera insatser och arbete som kommunen redan genomför. Det bidrar också till att finna uppslag till mål och insatser som kan ingå i en strategi eller plan. Här är det bra att involvera flera förvaltningar, kommunala bolag och upphandlade verksamheter.

Inriktningen för funktionshinderspolitiken kan tjäna som struktur i denna del av nulägesanalysen. Kommunen kan analysera respektive område eller verksamhet utifrån universell utformning, befintliga brister i tillgängligheten, individuella stöd och lösningar för individens självständighet och att förebygga och motverka diskriminering.

Dialog mellan politik och verksamhet

Arbetet med att ta fram en strategi eller plan förutsätter en dialog mellan politiken och kommunens verksamheter. De bör tillsammans bilda sig en uppfattning om vad funktionshinderspolitikens mål och inriktning innebär för kommunen på politisk nivå och för de enskilda verksamheterna. Detta underlättar en djupgående nulägesanalys.

Involvera funktionshindersorganisationer

Funktionshindersorganisationer representerar personer med egen erfarenhet av hinder för delaktighet. När kommunen involverar dem i ett tidigt skede kan de bidra med sin kunskap om vad som utgör hinder och föreslå prioriteringar.

Metodstöd för dialog

Checklista nulägesanalys

Checklistan sammanfattar vad som kan vara bra att förhålla sig till i nulägesanalysen.

Kartläggning av vad som har gjorts tidigare i kommunen

Kartläggning av nuläget i kommunen

Involveringen av berörda aktörer