Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Andra utgångspunkter

Funktionshinderspolitiken är tvärsektoriell. Det innebär att många aktörer genomför den inom alla samhällsområden.

Det finns flera olika styrande dokument och liknande som kan utgöra utgångspunkter för en strategi. Vi har nedan samlat några exempel.

SKR:s positions­papper

Positionspapperet tydliggör Sveriges kommuner och regioners inriktning inom funktionshindersområdet. Positionspapperet kan i strategiarbetet användas som en utgångspunkt för vad funktionshinderspolitiken innebär i en kommunal kontext, men även som ett sätt att börja tänka kring möjliga aktiviteter och åtgärder.

Positionspapperet redogör för utgångspunkter och frågor som är gemensamma för fler sektorer och inom sektorer. Det visar på hur kommuner och regioner kan bidra till att utjämna skillnader och undanröja hinder så att personer med funktionsnedsättning kan bli delaktiga i samhället på lika villkor. Bland annat genom att utgå från att ett hållbart samhälle i största möjliga utsträckning är universellt utformat och därmed tillgängligt och användbart för alla.

Stöd till personer med funktionsnedsättning på Sveriges Kommuner och Regioners webbplats

Lagar och regler

Det som i grunden styr samhället och de offentliga verksamheterna är lagar. Redan i regeringsformen står det att det allmänna ska verka för att alla ska kunna vara delaktiga och jämlika i samhället. Många andra lagar innehåller skrivningar som rör delaktighet och tillgänglighet. Exempelvis:

  • Förvaltningslagen
  • Plan- och bygglagen (PBL)
  • Arbetsmiljölagen
  • Diskrimineringslagen
  • Lagen om offentlig upphandling
  • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
  • Socialtjänstlagen (SoL)

Agenda 2030

Agenda 2030 omfattar 17 globala mål för hållbar utveckling och syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Rättigheter för personer med funktionsnedsättning ingår i flera av målen, exempelvis inom minskad fattigdom, rätten till utbildning, sysselsättning och trygga städer och miljöer. Samtidigt är målen universella och odelbara vilket innebär att alla Agendans mål omfattar personer med funktionsnedsättning.

Agendans mål är globala. Målen utgår från och knyter samman den enskildes rättigheter i en struktur som kommuner kan använda i framtagningen av en strategi eller i en plan kring insatser för personer med funktionsnedsättning. 

Agenda 2030

Andra nationella mål och strategier

På de flesta områden finns nationella strategier eller planer. I många av dessa ingår arbete med tillgänglighet och delaktighet. Exempel på relevanta nationella strategier och planer:

Strategi för Levande städer – politik för en hållbar stadsutveckling på Regeringens webbplats 

Politik för gestaltad livsmiljö på Regeringens webbplats 

Nationell infrastrukturplan 2018-2029 på Regeringens webbplats 

Regeringen beslutar om nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet på Regeringens webbplats