Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Folkhälsa, sociala stöd, hälso- och sjukvård

Tillgång till specialiserad vård, rehabilitering och hjälpmedel samt sociala stöd är en förutsättning för god hälsa och delaktighet i samhället.

Personer med funktionsnedsättning upplever generellt sin hälsa sämre än övrig befolkning och kvinnor upplever sin hälsa sämre än män. Den oproportionerliga ohälsan bland personer med funktionsnedsättning omfattar såväl psykisk ohälsa som ohälsa orsakad av levnadsvanor och bristande aktivitet.

För att främja folkhälsan i hela befolkningen behöver ohälsan hos personer med funktionsnedsättning följas upp tydligare än idag. Särskilda insatser behöver riktas mot personer med funktionsnedsättning inom samtliga områden för folkhälsopolitiken. Det krävs också särskilda insatser i arbetet för att förebygga och behandla psykisk ohälsa.

Vård på lika villkor

I Sverige har alla människor rätt till vård på jämlika villkor. De utmaningar som präglar vården får särskilt allvarliga konsekvenser för personer som lever med funktionsnedsättning eller kroniska sjukdomar.

En effektiv vård med goda behandlingsresultat behöver utgå från olika patientgruppers förutsättningar men också involvera patienten som en viktig del. För många personer med funktionsnedsättning är tillgången till rehabilitering och hjälpmedel helt avgörande för självbestämmande, självständighet och delaktighet i samhället.  

När dessa områden inom vård och omsorg brister eller inte tydligt utgår från det individuella behovet, så blir konsekvenserna omedelbara och långtgående.

Stödsystem

Sverige har en av världens mest utbyggda stödsystem för personer med funktionsnedsättning.  Trots att de flesta stödsystem utgår från det individuella behovet så upplever många, som söker stöd, att de snarare erbjuds ett standardiserat utbud av insatser än ett individualiserat stöd som utgår från deras faktiska behov.

Det gör att många också upplever att de rättigheter som lagar ger inte respekteras praktiken och att det finns stora och orättvisa skillnad i hur kommunerna eller statliga myndigheter tillämpar lagstiftningen. Den otrygghet och brist på förutsägbarhet detta kan skapa hindrar och försvårar människors möjlighet att vara delaktiga och aktiva.

Innehåll

I det här avsnittet samlar MFD information och stöd inom folkhälsa, sociala stöd, hälso- och sjukvården i förhållande till personer med funktionsnedsättning.