Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Välfärdsteknik som arbetssätt och verktyg

Välfärdsteknik ger verksamheten möjlighet till nya arbetssätt som ligger i tiden samtidigt som fler invånare blir självständiga i högre grad.

Hand håller nyckelbricka vid port.

Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter, däribland välfärdsteknik. Det är Sveriges samlade vision för e-hälsa. Arbetet för att nå dit drivs av många aktörer, med ett gemensamt ansvar.

Vision e-hälsa 2025 hos Styr- och samverkansorganisationen 

Här får ni tips om verktyg och arbetssätt för att få ut det mesta och bästa ur välfärdsteknik – för verksamheten, medarbetarna och brukarna.

Socialstyrelsen har tagit fram en webbutbildning om e-hälsa och välfärdsteknik inom socialtjänsten.

E-hälsa och välfärdsteknik i socialtjänsten hos Socialstyrelsen

Förstå behoven

Varje stödinsats behöver utgå från personen som är i behov av stöd. För att se och förstå behoven görs oftast en individuell behovsbedömning. En sådan behöver ni även göra vid användning av välfärdsteknik, för att tekniken ska få den effekt som både personer och verksamheten önskar.

Individens behov i centrum, IBIC, är ett arbetssätt som ger stöd att dokumentera behoven.

IBIC - Individens behov i centrum – webbintroduktion hos Socialstyrelsen

Utgå från det som ger bäst effekt

Ställ er frågan vilka insatser som skulle öka personers självständighet mest? Ställ också frågor till verksamheten – vilken digital mognad finns, vad kan vi göra nu och på längre sikt?

Att komma igång eller utveckla arbetet med digital teknik ökar delaktigheten samtidigt som det är ett verktyg för att nå en effektiv verksamhet som tillgodoser behov av stöd på ett bättre sätt.

Att digitalisera processer och funktioner i kommunen är i första hand en ledarskaps- och verksamhetsfråga. Genom att chefer ökar sin kunskap förbättras förutsättningarna att digital teknik blir ett verktyg för att bidra till ökad självständighet hos de som har behov av stöd och därmed utveckla verksamheten.

E-hälsomyndigheten och Skellefteå kommun har flera tips på hur chefer kan arbeta i den digitala transformationen.

Att leda den digitala transformationen

Agneta Aldor från E-hälsomyndigheten och Ejja Häman Aktell Vård och omsorgschef i Skellefteå kommun pratar om chefens vardag och vilka krav digitaliseringen ställer på ledarskapet och organisationen.

E-hälsomyndighetens rapport Nationellt stöd till kommunerna vid införande och användning av digital teknik kan vara ett stöd i ert arbete.

Nationellt stöd vid införande och användning av digital teknik (pdf, 2,2 Mb) hos E-hälsomyndigheten

Arbeta systematiskt och långsiktigt

Förbättringsarbete kan ske löpande i en verksamhet utan att det bygger på någon specifik avvikelse. Tillfälliga projekt kan vara bra som uppstart men det är först när det finns en långsiktig strategi som det finns möjlighet att det blir ett arbetssätt.

Arbeta aktivt och systematiskt med välfärdsteknik redan från början. Då blir den ekonomiska och kvalitativa effekten större.

För att få kvalitet och långsiktighet är det bra att välfärdsteknik inkluderas i verksamhetens ordinarie styrning.

Socialstyrelsens stöd

Här kan ni få stöd i material som Socialstyrelsen har tagit fram. Det är föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOFS 2011:9).

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete hos Socialstyrelsen

Här får ni mer inspiration

På vårt webbseminarium får ni höra om hur kommunens investeringar i välfärdsteknik får avsedd effekt, både för den egna verksamheten och för enskilda personer. Skellefteå kommun, Karlstads kommun och Kalmar kommun berättar hur skapat nytta med digital teknik i sin kommun.

Nyttorealisering

Lilly-Mari Sten från Myndigheten för digital förvaltning om vikten av att ha ett strukturerat och systematiskt arbetssätt när det gäller att arbeta med att realisera nyttor av välfärdstekniska lösningar. Skellefteå kommun, Karlstads kommun och Kalmar kommun berättar om sina erfarenheter.

Sveriges kommuner och regioner har praktiska tips för att säkra nyttan i förändringsarbetet.

Lyckas med välfärdsteknik - Sveriges kommuner och regioners webbplats

Integritet och respekt

Välfärdsteknik kan stärka möjligheterna till förbättrad personlig integritet, till exempel genom att göra det möjligt att sköta personlig hygien mer självständigt. Det kan också ge personer större möjlighet att styra vem som får komma in i deras hem.

Frågor om integritet och respekt för privatlivet blir ofta mer diskuterade när ni använder välfärdsteknik, men frågorna är lika viktiga i alla situationer när kommunen ger vård- och omsorgsinsatser.

Socialstyrelsen har tagit fram en utbildning i etik och integritet vid införande av välfärdsteknik.

Etik och integritet vid införande av välfärdsteknik hos Socialstyrelsen

En god och säker vård

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, granskar att vård och omsorg är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter.

Sedan 2019 gör IVO granskningar där de tittar på om personer får en god och säker omsorg utifrån individens behov och förutsättningar, också när insatser sker med hjälp av välfärdsteknik.

Erfarenheter kring utveckling av digitala arbetssätt hos IVO

I vårt webbseminarium får ni svar på vanliga juridiska frågor som kommuner har om välfärdsteknik. Ni får också höra några kommuners erfarenheter om hur de praktiskt har löst några av frågorna. 

Erfarenheter som bidrar till utvecklingen av digitala arbetssätt

Monica Rådestad, IVO, berättar om erfarenheter från tillsyn av välfärdsteknik och från verksamheterna i deras utveckling av digitala arbetssätt. Juristen Marie Stegard Lind från utredningen Framtidens teknik i omsorgens tjänst svarar på frågor om juridik kopplat till välfärdstekniska lösningar. Skellefteå kommun, Karlstads kommun och Kalmar kommun berättar om sina erfarenheter.

Sveriges kommuner och regioner har också information om juridiska frågor kopplat till välfärdsteknik.

Välfärdsteknik och juridik hos Sveriges kommuner och regioner

Upphandla utifrån behov

En framgångsfaktor för oss har varit att involvera brukare och medarbetare i hela processen.

— Utvecklare Vård och omsorgsavdelningen, Skellefteå kommun

Genom att ställa tydliga krav redan vid upphandling, kan tjänster och produkter utformas så att de blir tillgängliga och användbara för så många som möjligt. Det minskar risken för att anpassningar behöver göras i efterhand.

Tillgänglighetskrav vid upphandling

Myndigheten för delaktighet och Upphandlingsmyndigheten förklarar varför det är viktigt att ställa krav på tillgänglighet vid upphandling.

Videoalternativ:

Upphandlingsmyndigheten kan ge stöd om hur offentlig upphandling kan bidra till att skapa delaktighet i samhället. Upphandlingsmyndigheten berättar om det i den här filmen.

Webbinarium om tillgänglighet i upphandling

För att underlätta arbetet med att upphandla välfärdsteknik har Sveriges kommuner och regioner, SKR, ett beställarnätverk som publicerar rekommendationer till kommuner. Nätverket arbetar också för att stimulera innovation och utveckling av nya tjänster. Det gör de genom att uppmärksamma marknaden på behov och utmaningar som skulle kunna lösas med välfärdsteknik.

SKR:s beställarnätverk och vägledning

I den här filmen berättar SKR om beställarnätverket och vägledningen om upphandling av välfärdsteknik som finns som stöd.

Videoalternativ:

Beställarnätverk hos Sverige kommuner och regioner