Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Nyttan med välfärdsteknik

Välfärdsteknik innebär stora möjligheter. Nyttan med välfärdsteknik är att rätt teknik gynnar personer som är i behov av stöd, verksamheter i stort och enskilda medarbetare.

Flicka med äldre kvinna ler och tittar på mobiltelefon.

Nyttan med välfärdsteknik är att den bidrar till ökad delaktighet och självständighet för personer i behov av stöd. Det blir också en mer effektiv användning av kommunens resurser och bidrar till att medarbetarnas kompetens tas tillvara.

Exempel på nytta med välfärdsteknik

Här får ni nå några exempel på nyttan med välfärdsteknik:

Bidrar till självständighet

Digital teknik kan bidra till att personer kan göra saker på egen hand, till exempel sköta grundläggande hygien med ett automatiskt duschsystem.

Mer delaktig i beslut

Ett exempel är att personer som får stöd från hemtjänsten kan vara med och handla digitalt istället för att hemtjänsten handlar i butiken. Det gör det möjligt att i högre utsträckning vara med och välja till exempel den sort av en vara man vill köpa.

Sparar tid

Personalen kan lägga mer tid på omsorg när digitala lösningar används för vissa behov. Ett exempel är digitala låssystem, som gör att personalen slipper åka till kontoret för att hämta nycklar. Ett annat exempel är att personalen kan använda surfplatta på plats och därmed slippa dokumentera besöket i efterhand.

Bidrar till högre säkerhet

Personerna med stöd kan själva med stöd göra fler tjänster och inte lämna ut koder m. m. Personalen slipper hantera betalkort och kontanter i samband med inköp i en fysisk butik och slipper hantera stort antal nycklar när digitala lås används. Det minskar risken för misstag som sker till följd av den mänskliga faktorn.

Bidrar till bättre nattsömn

Genom digital tillsyn slipper personer som får stöd att bli störda mitt i natten av att personal kommer in i sovrummet under natten. Samtidigt innebär det minskad restid för nattpersonalen.

Förbättrad arbetsmiljö och ökad självständighet

Välfärdsteknik kan förbättra arbetsmiljön för vård- och omsorgspersonal.

Många gånger vill och behöver personal kunna lägga mer tid på stöd och samtal och mindre tid på administration och resor. Det ökar ofta både personalens och personen med behovs känsla av tillfredsställelse.

Med välfärdsteknik kan omsorgsarbetet fokusera på att stödja personer att bli så självständiga som möjligt, till exempel genom att duscha på egen hand. Möjligheten att bli mer självständig för personen förändrar behoven och personalens tid kan omfördelas. Det innebär att mer tid kan läggas på de arbetsuppgifter där behoven av stöd är som störst.

Att arbeta med välfärdsteknik handlar till 15 procent om teknik och till 85 procent om ändrade arbetssätt.

— Utvecklare Vård och omsorgsavdelningen, Skellefteå kommun

Tekniken ersätter inte personal

Välfärdsteknik kan aldrig helt ersätta personal. En person med behov av stöd kan klara vissa saker på egen hand, men fortfarande behöva stöd från personalen för att vardagen ska fungera.

Involvera personer som berörs

Något som förbättrar möjligheterna att lyckas med införandet och användandet av tekniken är att involvera personerna i behov av stöd och medarbetarna. Då ökar sannolikheten för att de positiva effekterna av välfärdsteknik blir verkliga.

Här får ni mer inspiration

Vill du få inspiration för arbetet med att implementera digitala lösningar och hjälpmedel utifrån ett medarbetarperspektiv, kan du hitta bra saker i den här rapporten från Kommunal.

Välfärdsteknik för trygghet, hälsa och utveckling hos Kommunal

Uppskatta möjliga ekonomiska vinster

Gör en uppskattning av vad de ekonomiska vinsterna, utöver ovan nämnda vinster, kan bli för kommunen.

Socialstyrelsen har till exempel tagit fram beräkningar på införandet av tillsyn på natten på distans med kamera istället för tillsyn av personal. Hur stor den ekonomiska besparingen blir påverkas av avstånd i kommunen, om tjänsten köps in eller om det är egen personal som gör tillsynen på distans.

I all verksamhet behövs långsiktig planering och långsiktiga investeringar. Det är lätt hänt att fokusera på kortsiktiga ekonomiska effekter snarare än långsiktiga, som ibland sträcker sig över budgetår och mandatperioder.

Det gäller även i arbetet med digitala tjänster och välfärdsteknik. Fokusera på att arbetet ska bli lönsamt på lång sikt.

Beräkna kommunens vinster

Digitaliseringssnurran är ett stöd från Post- och telestyrelsen PTS, för att beräkna potentiella effektiviseringsvinster av att införa digitala tjänster i kommunal verksamhet. Med verktyget kan ni göra beräkningar inom tre verksamhetsområden:

  • hemtjänst (digital dag- och nattillsyn, nyckelhantering och medicinpåminnare)
  • socialtjänst (digitalisering av blanketter och digitalt beslutsstöd)
  • administrativa processer (e-tjänst för arbetsområde Bygga och bo samt en annan, valfri e-tjänst).

Digitaliseringssnurran