Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Så här arbetar offentliga aktörer med tillgänglighet: årets resultat

Varje år följer MFD upp hur kommuner, regioner och myndigheter arbetar med tillgänglighet och delaktighet. Årets resultat visar att många tänker in tillgänglighet i sina rutiner, men att områden som upphandling halkar efter.

Kollegor pratar på ett kontor. Två är kvinnor och en är man i rullstol.

För att få en aktuell bild av hur förutsättningarna för delaktighet ser ut i samhället samlar MFD in svar från offentliga aktörer med hjälp av en enkät. MFD presenterar resultaten i tre olika rapporter, för kommuner, regioner respektive statliga myndigheter.

Tillgängliga lokaler och webbplatser högt upp på agendan

De flesta offentliga aktörer prioriterar tillgänglighet i sina lokaler och offentliga miljöer. Många har väl inarbetade rutiner och utvecklar löpande tillgängligheten i lokalerna.

Många kommuner, regioner och myndigheter ser också till att ha tillgängliga externa webbplatser. Drygt en tredjedel av offentliga aktörer har mycket tillgängliga digitala tjänster. Strategiska myndigheter inom funktionshinderspolitiken ligger i framkant, med över hälften som i hög grad har tillgängliga digitala tjänster.

Aktörerna behöver fokusera mer på tillgänglighet i upphandlingar och vissa digitala lösningar

Uppföljningen visar att det finns områden som aktörerna behöver utveckla för att uppnå ökad delaktighet.

Offentliga aktörer ställer i begränsad utsträckning krav på tillgänglighet och universell utformning när de upphandlar varor eller tjänster. Endast en fjärdedel av kommunerna ställer sådana krav i alla eller de flesta upphandlingar, när så är relevant. Bland regioner och myndigheter uppger ungefär var femte att de gör detta i alla eller de flesta fall.

När digitaliseringen ökar kan vissa invånare hamna utanför. För personer som saknar tillgång till e-legitimation kan det fortfarande vara svårt att ta kontakt med myndigheter och använda offentliga digitala tjänster. Knappt hälften av kommunerna har alternativa former för personlig identifiering för e-tjänster som kräver e-legitimation. Bland regionerna är det endast en som uppger att den i stor utsträckning kan erbjuda alternativa former för personlig identifiering för digitalt. Det är relativt få statliga myndigheter som kan erbjuda detta.

Medan de flesta offentliga aktörer har tillgängliga externa webbplatser är deras interna webbplatser och system mindre inkluderande. Exempelvis har endast en av fem kommuner i stor utsträckning tillgängliga interna arbets- och kommunikationsplattformar. En fjärdedel har det antingen i låg utsträckning, eller inte alls. Uppföljningen visar liknande siffror för regioner och statliga myndigheter. Tillgängliga interna system är en förutsättning för att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara anställda och arbeta i organisationen.

Kommuner, regioner och myndigheter kan lära av varandra

Förutsättningarna för att arbeta med tillgänglighet ser olika ut mellan olika kommuner, regioner och myndigheter. Vissa aktörer har kommit längre än andra, men något alla har gemensamt är att det finns möjligheter till förbättring.

Ett sätt att utveckla sin verksamhet är att utgå från de förbättringsområden som enkätresultaten och rapporterna lyfter. Dessa är områden som kommuner, regioner eller myndigheter generellt behöver blir bättre på.

Ett annat sätt att använda resultaten från uppföljningen är att gå igenom underlagen med alla aktörers samlade svar. Underlagen går att filtrera, sortera och söka i. På så sätt kan exempelvis en kommun jämföra sina svar med andra närliggande eller liknande kommuner och ta draghjälp av varandra. Det är ofta lättare att utveckla sin verksamhet om man får ta del av andras goda exempel.

Rapporterna med resultat från uppföljningen kan också vara viktiga underlag för strategiska roller och ledningen att prioritera i verksamheten. De sätter offentliga aktörers utveckling mot ökad tillgänglighet och delaktighet i ett större perspektiv.

Utveckla verksamheten med MFD:s stöd

Efter att man har identifierat förbättringsområden i sin verksamhet är det dags att ta nästa steg. Det är viktigt att få in en systematik och rutiner i sitt arbete för ökad tillgänglighet och delaktighet. MFD har tagit fram stödmaterial som ska underlätta för kommuner, regioner och myndigheter att arbeta strategiskt med funktionshindersfrågorna.

Under avsnittet Funktionshinderspolitiken finns kunskap, stöd och inspirerande exempel om funktionshinderspolitiken: Funktionshinderspolitiken (mfd.se)

Stöd och information om specifika områden, som upphandling eller digitalisering, finns samlat under: Samhällsområden (mfd.se).

Resultat från årets uppföljning