Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Resultat från uppföljningen av kommuner

För att följa upp hur kommunerna arbetar med tillgänglighet och delaktighet skickar MFD årligen ut en enkät. Här kan du läsa sammanfattningen av svaren.

Uppföljningen 2023 visar att kommunernas arbete med tillgänglighet på flera sätt går i positiv riktning.

Tillgängliga och användbara lokaler

Tillgänglighet i lokaler och offentliga miljöer är väl inarbetat och prioriteras av många kommuner. Sju av tio tar hänsyn till tillgänglighetsaspekter när de utvecklar allmänna platser. Dessutom uppger över två tredjedelar att de har tillgängliga kommunala samlingslokaler, som bibliotek, museer och teatrar.

Många kommuner har bra och systematiska rutiner för att inventera och åtgärda brister i tillgängligheten i sina offentliga lokaler.

Digital tillgänglighet

Många kommuner fokuserar på digital tillgänglighet. Nio av tio har externa webbplatser som är tillgängliga i hög eller viss utsträckning.

Varannan kommun har också digitala tjänster som i viss utsträckning är tillgängliga, medan tre av tio kommuner uppskattar att deras tjänster i stor utsträckning är tillgängliga.

Förbättringsområden

Resultaten visar att kommunerna i begränsad utsträckning ställer krav på tillgänglighet och universell utformning i sina upphandlingar och inköp. Endast en fjärdedel av kommunerna ställer sådana krav i alla eller de flesta upphandlingar. Offentliga upphandlingar omsätter årligen ca 800 miljarder kronor i Sverige. Om offentliga aktörer på ett mer strukturerat sätt ställde krav på tillgänglighet skulle det därför ha en mycket stor betydelse.

Många kommuner behöver också öka tillgängligheten och användbarheten i sina interna plattformar och digitala tjänster. Var fjärde kommun har interna plattformar som antingen i låg utsträckning, eller inte alls är tillgängliga. Tillgänglighet inom detta område är en förutsättning för att personer med funktionsnedsättning kan arbeta eller vara delaktiga i kommunens olika organ. Det är också en central arbetsmiljöfråga som berör många och som är en förutsättning för att alla de som redan är anställda eller aktiva arbetar under jämlika förutsättningar.

Om resultaten

År 2023 svarade 70 procent av kommunerna på enkäten, vilket motsvarar 204 av 290 kommuner.

Vissa frågor i 2023 års enkät har förändrats jämfört med 2022. Det innebär att det inte går att jämföra resultaten med tidigare år för vissa frågor. I de fall där frågorna är desamma jämför rapporten resultaten med föregående års enkätresultat.

Det kan också noteras att det vid ett antal frågeområden finns ett fåtal kommuner som anger att de inte alls säkerställer ett funktionshinderperspektiv, eller arbetar med tillgänglighet, trots att detta borde finnas med i arbetet. 

Årets resultat

Här kan du läsa resultatet av enkätuppföljningen av kommuner 2023 och kommunernas separata svar i ett Excel-dokument. 

Rapport: Uppföljning av kommuner 2023

Svar per kommun med län 2023 (excel, 87 kB)

Underlag från tidigare år

Svar per kommun med län 2022 (excel, 75 kB)