Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Resultat från uppföljningen av regioner

För att följa upp hur regionerna arbetar med tillgänglighet och delaktighet skickar MFD årligen ut en enkät. Här kan du läsa sammanfattningen av svaren.

Årets uppföljning visar att regionernas arbete med tillgänglighet på flera sätt går i positiv riktning.

Strategiskt arbete

Många regioner har bra arbetssätt för att kontrollera och åtgärda bristande tillgänglighet, och strävar efter att inkludera personer med funktionsnedsättning i sina verksamheter.

16 regioner har målsättningar i en strategi eller styrdokument som de använder för att systematisera sitt arbete med funktionshinderfrågor, och 14 av dem följer också upp dessa.

Drygt fyra av fem regioner har också centrala samråd med funktionshindersorganisationer årligen. Det vanligaste syftet med samråd är att identifiera brister i regionernas verksamhet.

Förbättringsområden

Uppföljningen visar också att det finns förbättringsmöjligheter inom vissa områden, bland annat vad gäller att ställa krav på tillgänglighet i de upphandlingar där det är relevant. Endast 3 av 16 regioner har konsekvent ställt krav på tillgänglighet.

Regionernas resultat visar också att de inte systematiskt säkerställer att deras rekryteringsprocesser är tillgängliga och användbara. Endast hälften uppger att de har en mycket tillgänglig rekryteringsprocess. Detta är viktigt att åtgärda för att personer med funktionsnedsättning ska kunna komma in på arbetsmarknaden på lika villkor som andra.

Om resultaten

År 2023 svarade 17 av 21 regioner på enkäten.

Vissa frågor i 2023 års enkät har förändrats jämfört med 2022. Det innebär att det inte går att jämföra resultaten med tidigare år för vissa frågor. I de fall där frågorna är desamma jämför rapporten resultaten med föregående års enkätresultat.

Årets resultat

Här kan du läsa resultatet av enkätuppföljningen av regioner 2023 och regionernas separata svar i ett Excel-dokument. 

Rapport: Uppföljning av regioner 2023

Svar per region 2023 (excel, 25 kB, ladda ner)

Underlag från tidigare år

Svar per region 2022 (excel, 22 kB, ladda ner)