Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Resultat från uppföljningen av myndigheter

För att följa upp hur myndigheterna arbetar med tillgänglighet och delaktighet skickar MFD årligen ut en enkät. Här kan du läsa sammanfattningen av svaren.

Årets resultat tyder på att de statliga myndigheternas arbete på flera områden går i positiv riktning.

MFD har i årets rapport valt att jämföra resultat från de myndigheter som idag har ett särskilt strategiskt uppdrag inom funktionshinderspolitiken och de som inte har detta. Utifrån denna jämförelse framgår att styrningen har gjort stor skillnad på resultatet inom många områden.

Tillgänglig rekrytering och stöd till anställda

De flesta myndigheter har spridit ansvaret för funktionshindersfrågor på flera ställen i sin organisation, vilket kan stärka både genomförande och ansvarstagande.

De statliga myndigheterna anger att de i hög grad har tillgängliga rekryteringsprocesser och inkluderar tillgänglighet som en aspekt i sitt arbetsmiljöarbete. Sex av tio uppger att de i stor utsträckning säkerställer att deras rekryteringsprocesser ger personer med funktionsnedsättning lika möjligheter som andra att söka och konkurrera om tjänster, medan över en tredjedel gör detta i viss utsträckning.

Myndigheterna uppger också att de vet var de kan få råd och stöd för att ge individuellt stöd till anställda med funktionsnedsättning. Dessa är viktiga förutsättningar för att kunna rekrytera och behålla medarbetare med funktionsnedsättning.

Förbättringsområden

Det finns dock fortsatt utmaningar inom flera områden. Uppföljningen visar att mycket få statliga myndigheter ställer krav på tillgänglighet och universell utformning i sina upphandlingar och inköp. Endast en av fyra myndigheter ställer sådana krav i alla eller de flesta fall när så är relevant.

Det är också relativt få myndigheter som kan erbjuda alternativa former för personlig identifiering digitalt. Av de myndigheter som använder sig av e-legitimation är det drygt en femtedel bland strategiska myndigheter och en tiondel bland övriga myndigheter som i stor utsträckning erbjuder alternativ för personer som saknar exempelvis bank-id.

Om resultaten

År 2023 svarade 90 procent av myndigheterna på enkäten, vilket motsvarar 254 myndigheter.

Vissa frågor i 2023 års enkät har förändrats jämfört med 2022. Det innebär att det inte går att jämföra resultaten med tidigare år för vissa frågor. I de fall där frågorna är desamma jämför rapporten resultaten med föregående års enkätresultat.  

Årets resultat

Här kan du läsa resultatet av enkätuppföljningen av myndigheter 2023 och myndigheternas separata svar i ett Excel-dokument. 

Rapport: Uppföljning av myndigheter 2023

Svar per myndighet 2023 (excel, 103 kB, ladda ner)

Underlag från tidigare år

Svar per myndighet 2022 (excel, 73 kB, ladda ner)