Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Frågor om Myndigheten för delaktighet

Vad är Myndigheten för delaktighets uppdrag?

Myndigheten för delaktighet har i uppdrag att guida samhällets aktörer och främja deras arbete så att fler människor självständigt ska kunna använda de miljöer, produkter och tjänster som erbjuds.

Vårt uppdrag

Tar MFD emot studie­besök?

MFD välkomnar studiebesök i den mån det finns möjlighet.

Kontakta oss

Kan MFD komma ut och föreläsa?

MFD föreläser regelbundet på olika konferenser och seminarier och avgör från fall till fall om det finns möjlighet att medverka. MFD arrangerar också möten, utbildningar och seminarier.

Evenemang

Vad är Rivkraft?

Rivkrat är Myndigheten för delaktighets undersökningspanel. Panelen består av deltagare med egen erfarenhet av funktionsnedsättning.

Syftet med Rivkraft är att fånga upp hinder för delaktighet som personer med funktionsnedsättning upplever i samhället och att identifiera möjliga lösningar.

Alla personer över 16 år med funktionsnedsättning är välkomna att delta i Rivkraft.

Undersökningspanelen Rivkraft

På vilket sätt jobbar MFD med frågor om assistans­hundar?

MFD har inget pågående uppdrag inom området assistanshundar, men på myndighetens webbplats finns det information om hur assistanshundsverksamheten fungerar i Sverige. 

Assistanshundar - verksamheten i Sverige

Arbetar MFD med frågor inom LSS som exempelvis personlig assistans?

Myndigheten för delaktighets arbetar främjande och guidar samhällets aktörer i genomförandet av funktionshinderspolitiken. Personlig assistans och andra individuella stödinsatser som ges inom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en del av funktionshinderspolitiken. 

MFD arbetar inte specifikt med särskilda stöd inom LSS. Ett undantag är när regeringen ger MFD i uppdrag att arbeta med en viss fråga, så som uppdraget: 

Kunskapsstöd för kommunernas arbete med insatsen biträde av kontaktperson

Aktörer med ansvar för frågor inom LSS

Kommunerna har ett ansvar för att personer med funktionsnedsättningar får det stöd och den hjälp som de behöver, exempelvis individuella stödinsatser som omfattas av LSS.

Försäkringskassan ansvarar för att bevilja personlig assistansersättning till personer som behöver mer personlig assistans än i genomsnitt för mer än 20 timmar i veckan.

Assistansersättning för vuxna hos Försäkringskassan

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ansvarar för tillsyn över verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Om IVO hos Inspektionen för vård och omsorg

Arbetar MFD med ledarhundar?

Ja, Myndigheten för delaktighet ansvarar för ledarhundsverksamheten i Sverige sedan 1 april 2024. 

Ledarhundsverksamheten

Vad avgör vilka ord och uttryck MFD använder?

Myndigheten för delaktighet använder de ord och uttryck, termer, som är rekommenderade av den myndighet som ansvarar för områdets fackspråk. Till exempel använder MFD termerna funktionshinder och funktionsnedsättning som Socialstyrelsen rekommenderar i sin termbank. 

Socialstyrelsens termbank

Språket MFD använder ska också vara vårdat, enkelt och begripligt.

Språklagen

Varför skriver MFD personer med funktionsnedsättning?

MFD använder begreppen personer med funktionsnedsättning och funktionsnedsättning. Det är de begrepp som används i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och som Socialstyrelsen rekommenderar.

Genom att skriva ”personer med funktionsnedsättning” och inte ”funktionsnedsatta personer” signalerar vi också att personer inte är sin funktionsnedsättning, utan en nedsättning är något som personer kan ha.

Heter det funktionsnedsatt och hörselskadad eller person med funktionsnedsättning, hörselskada osv.? ur Frågelådan i svenska hos Institutet för språk och folkminnen

Vad är skillnaden mellan begreppen funktionsnedsättning, funktionshinder och funktionsvariation?

Funktionsnedsättning är en nedsättning av en fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga hos en person. 

Funktionshinder är en begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. Till exempel när bristande tillgänglighet gör det svårt att klara sig i vardagen.

Funktionsvariation beskriver att alla personer har en unik uppsättning förmågor och funktionssätt av varierande grad.

Funktionsnedsättning i Socialstyrelsen termbank

Funktionshinder i Socialstyrelsens termbank

Funktionsvariation i Svensk ordbok

Vad är bakgruden till att MFD bildades?

I promemorian ”En samlad organisation på det funktionshinderspolitiska området” kan du läsa om bakgrunden till bildandet av Myndigheten för delaktighet. Promemorian beskriver också hur det såg ut före sammanslagningen.

En samlad organisation på det funktionshinderspolitiska området på regeringen.se