Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

16. Fredliga samhällen

Mål 16 i Agenda 2030 handlar om att stärka rättsstatsprincipen och att främja fred och mänskliga rättigheter.

Det innebär bland annat att medborgarna ska ha tillgång till rättvisa och effektiva institutioner i samhället. Utifrån ett funktionshindersperspektiv innebär det att samhället måste vara inkluderande för alla, oavsett funktionsförmåga.

Alla ska kunna vara delaktiga i samhället och alla ska vara lika inför lagen. 

Lagar, myndighetsutövning eller rättsprocesser ska inte diskriminera eller hindra någon från att utöva sin rättskapacitet i samhället. Det är en förutsättning för att alla ska kunna ta del av mänskliga rättigheter.

Ingen ska heller bli utsatt för diskriminerande handlingar eller våld, eller bli utnyttjade av andra människor eller institutioner.

Rättssäkerhet och tillgång till rättvisa

I Sverige har i grunden alla personer rättskapacitet, oavsett funktionsförmåga.

Det är en uppgift för offentliga aktörer, till exempel socialtjänst och rättsväsende, att efterleva och upprätthålla rättskapaciteten för alla. Det innebär att personer med funktionsnedsättning ska kunna utöva och utkräva sina rättigheter på jämlika villkor som andra.

Detta kräver kunskap om rättigheter, tillgänglighet och användbarhet. Det gäller såväl fysiska byggnader som information och kommunikation, både generellt inom tillgänglighetsarbete och specifikt för individuella stöd till den som behöver.

Deltagarbaserat beslutfattande och tillgång till information

Att bygga fredliga och inkluderade samhällen kräver ett lyhört, inkluderande och representativt beslutfattande på alla nivåer.

Tillgång till information är en rättighet och grundläggande för möjligheten att vara med och påverka. Därför måste information finnas tillgänglig på ett sätt som alla människor förstår.

Genom att utgå från principen om universell utformning ökar möjligheten att fler nås av informationen, när man från början utgår från vilka mottagarna är.

Individuella lösningar är också nödvändigt. Det gäller att tänka sådant som fysisk och digital tillgänglighet, att använda begripligt språk och att översätta till olika språk som finns representerade i Sverige.

Information, verktyg och tips!

Allmän kommentar nr 1 har utgångspunkten att alla personer har rättskapacitet. Det betyder att alla är lika inför lagen.

Allmän kommentar nr 1 om artikel 12 Likhet inför lagen

FN:s utvecklingsprogram redovisar delmål och indikatorer till mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen.

Om mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen hos FN:s utvecklingsprogram (UNDP)