Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Mänskliga rättigheter

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning utgör grund för MFD:s uppdrag.

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning antogs av FN 2006. Sedan 2009 är konventionen implementerad och ratificerad i svensk lag.

Det nationella målet och inriktningen för funktionshinderspolitiken utgör grund för Sveriges genomförande av konventionen. Dessa lades fast av riksdagen 2017. MFD:s uppdrag är att genom uppföljning och stöd bidra till att alla samhällsaktörer utvecklar sin verksamhet med utgångspunkt i det nationella målet och inriktningen.

Sedan 2022 finns även Institutet för mänskliga rättigheter. De är ett nationellt oberoende institut som ska granska och främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige. Institutet ska bland annat följa, undersöka och rapportera om hur de mänskliga rättigheterna respekteras och förverkligas.

Diskrimineringslagen

Att förebygga och motverka diskriminering är grundstenen för mänskliga rättigheter.

I Sverige finns en särskild diskrimineringslag för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Det oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Alla organisationer är ålagda att jobba med förebyggande åtgärder.

Agenda 2030

Ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet är en grundsten för att säkerställa mänskliga rättigheter. Sverige har tillsammans med FN:s medlemsstater åtagit sig att till år 2030 arbeta för att: 

  • utrota fattigdom och hunger
  • förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla
  • uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor
  • säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

MFD har ett uppdrag att särskilt bevaka att frågor kring hållbarhet och funktionsnedsättning är synliga och tydliga i arbetet kring agendan.

Innehåll under mänskliga rättigheter

I det här avsnittet hittar du information om och stöd för att arbeta med MR och diskriminering och hur det påverkar personer med funktionsnedsättning.