Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

11. Hållbara städer och samhällen

Mål 11 i Agenda 2030 handlar om att planera och utforma bostäder, infrastruktur, transporter, återvinning och andra offentliga platser på ett hållbart och säkert sätt.

Det omfattar också säkrare hantering av kemikalier. En hållbar stadsutveckling bidrar till både ekonomisk tillväxt, att minska sociala ojämlikheter i samhället och att bemöta miljömässiga utmaningar.

Inkludering och delaktighet av personer med funktionsnedsättning i arbetet med hållbara städer och samhällen nämns i två av delmålen:

  • delmål 11.2 om att tillgängliggöra hållbara transportsystem för alla
  • delmål 11.7 om att skapa säkra och inkluderande grönområden för alla.

Hållbara lösningar som är tillgängliga för så många som möjligt

Ett hållbart samhällsbygge förutsätter arbete med tillgänglighet. 

Genom att utgå från principen om universell utformning kan man möta krav på tillgänglighet och användbarhet, då man redan från början tänker på vilka användarna är utifrån deras olika behov, förutsättningar och önskemål.

På så sätt kan vi bygga strukturer och hitta lösningar i våra städer och samhällen som är användbara för så många som möjligt.

Offentlig upphandling är ett bra verktyg i arbetet med att nå målet. Med hjälp av kravställning i upphandling kan offentliga aktörer se till att olika typer av service, tjänster och produkter håller hög kvalitet och är tillgängliga.

Läs mer om universell utformning:
Utgå från universell utformning

Information, verktyg och tips!

Universell utformning handlar om att skapa lösningar som fungerar för så många som möjligt redan från början.

Principen om universell utformning

Upphandlingsmyndigheten om hållbar upphandling med länk till checklista för tillgänglighet.

Hållbar upphandling hos Upphandlingsmyndigheten

Boverket om att fysisk planering handlar om att bestämma hur mark- och vattenområden ska användas utifrån olika samhällsintressen, samtidigt som enskildas rättigheter ska beaktas.

Samhällsplanering hos Boverket

Exempel på hur länsstyrelsen inkluderar funktionshindersperspektivet i översiktsplanen – delaktighet/funktionsnedsättning.

Social hållbarhet i översiktsplanen hos Länsstyrelsen Södermanlands län

FN:s utvecklingsprogram redovisar delmål och indikatorer till mål 11 Hållbara städer och samhällen.

Om mål 11 Hållbara städer och samhällen hos FN:s utvecklingsprogram (UNDP)