Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

3. Utvärdera och återkoppla

Denna del ger tips till arbetet med att utvärdera och att ge deltagarna återkoppling. Det är viktigt för att skapa en välfungerande dialog.

Efter genomförd dialog är det viktigt att följa upp och utvärdera arbetet. För att underlätta utvärderingen är det bra att tidigt planera in hur utvärderingen ska gå till och när den ska ske.

En kommun kan utvärdera dialogen i en grupp med tjänstepersoner och ett antal eller samtliga deltagare.

Utvärdera syfte, form och metod

Att dela upp utvärderingen i syfte, form och metod ger en bild av hur de olika delarna har fungerat. Exempel på frågor att diskutera:

 • Har vi uppnått syftet med dialogen?
 • Vilka lärdomar kan vi ta med oss till nästa dialog?
 • Finns det positiva aspekter att förstärka i ett kommande arbete?
 • Var formen av dialog rätt för att nå syftet?
 • Hur fungerade de metoder som vi använde?
 • Vilka förbättringar kan vi göra för att förbättra tillgängligheten för deltagare till nästa dialog?
 • Finns det utvecklingsmöjligheter i fråga om vilken representation vi fick? Exempelvis utifrån ålder och kön.

Samråd

Samråd kan tjäna på att utvärderas kontinuerligt tillsammans med funktionshindersorganisationerna. Det kan vara lämpligt att beskriva hur och när utvärderingar ska ske i den överenskommelse som upprättas mellan kommunen och de representerade funktionshindersorganisationerna. Exempel på frågor att utgå ifrån:

 • Hur har överenskommelsen efterlevts?
 • Hur upplevs samråden och hur respekteras synpunkter?
 • Hur ser representanterna på nyttan med samrådet?
 • Är form och metod optimala för samrådet?

Samråd

Inspiration och fördjupning

Västra Götalandsregionen har genomfört en studie där de utvärderar samverkan.

Vilka röster hörs? Funktionshinderrörelsen. hos Göteborgsregionen

Socialstyrelsen genomförde 2012 en studie av samrådsformer för 65 kommuner och 19 landsting.

Kartläggning av kommunernas och landstingens former för samråd (pdf) hos Socialstyrelsen

Sveriges kommuner och regioner har tagit fram en handbok om hur kommuner kan utvärdera medborgardialoger.

Handbok i utvärdering av medborgardialog hos Sveriges kommuner och regioner

Återkoppla och sprid resultaten

Att slutligen återkoppla till deltagarna i dialogen om hur deras synpunkter och erfarenheter har tagits omhand är den sista delen i en välfungerande dialog. Bestäm tillsammans med deltagarna på vilket sätt återkoppling kommer att ges.

Resultatet av en dialog kan också vara av intresse för de medborgare som inte har deltagit i dialogen. Det kan vara bra om resultatet publiceras i någon kanal som medborgarna har tillgång till exempelvis på webbplatsen.