Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

MFD:s uppdrag

MFD har ett separat uppdrag från regeringen att stödja och vägleda myndigheterna. MFD ska erbjuda gemensamma verktyg och ramar för strategiarbetet.

Tre kollegor samtalar på takterrass.

Regeringens uppdrag till MFD:

Uppdrag att ge stöd vid uppföljning av funktionshinderspolitiken på regeringens webbplats


MFD ska stödja de andra myndigheterna i att:

  • genomföra det nationella målet för funktionshinderspolitiken i enlighet med de fyra inriktningarna,
  • ta fram en nulägesbeskrivning,
  • redovisa de åtgärder som vidtagits för att nå det nationella målet för funktionshinderspolitiken,
  • bedöma måluppfyllelsen av det nationella målet,
  • redogöra för hur de fyra inriktningar har beaktats i myndigheternas arbete med att genomföra funktionshinderspolitiken,
  • redogöra för vilka åtgärder som har vidtagits för att bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas,
  • redovisa de samråd som myndigheterna har haft med funktionshindersorganisationerna och andra berörda aktörer.

MFD ska följa upp utvecklingen

MFD ska följa utvecklingen mot det nationella målet och årligen lämna en samlad rapport till Socialdepartementet baserad på myndigheternas årsredovisningar.

För att följa utvecklingen mot det nationella målet har MFD tagit fram effekter utifrån de fyra inriktningarna som följs upp via ett antal indikatorer. Indikatorerna kommer lyftas in i den årliga enkätundersökningen av statliga myndigheter från och med hösten 2023.

Stöd för att nå målet - effekter för inriktningen

MFD:s återrapportering

MFD ska lämna en årlig uppföljningsrapport till Socialdepartementet i april månad. Rapporten sammanställer resultaten från myndigheternas årsredovisningar och ger en samlad bedömning av utvecklingen inom funktionshinderspolitiken.

MFD:s uppföljning av funktionshinderspolitiken - Följ era samhällsområden