Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Följ upp arbetet

Efter att ha analyserat nuläget är det dags att ta fram målsättningar för myndighetens strategiarbete och identifiera prioriterade åtgärder för att nå målen.

Nulägesbeskrivningen är en bra utgångspunkt för att analysera vilka mål och åtgärder som ska prioriteras. Utgångspunkten är att skapa en gemensam bild av hinder för delaktighet och vilka mål och åtgärder som kan hantera dessa.

Ta fram mål

Utgå från det nationella målet för funktionshinderspolitiken och de fyra inriktningarna. Ta även in andra relevanta nationella mål eller tvärperspektiv.

För mer information om inriktningarna hittar du i Stöd för att nå målet.

Stöd för att nå målet

Vart vill vi nå?

De identifierade målsättningarna ska syfta till att hantera och motverka hinder för delaktighet. Målen ska brytas ner i aktiviteter. Det är viktigt att formulera tydliga och konkreta mål som visar på vilka resultat och effekter ni vill uppnå. Redan i detta skede är det viktigt att fundera på hur målen ska följas upp.

Rita gärna upp en effektkedja över vilka aktiviteter, resultat och effekter som bedöms bidra till myndighetens målsättningar och det nationella målet. Identifiera först vilka resurser som organisationen har. Därefter vilka aktiviteter eller åtgärder som är relevanta för att möta organisationens målsättningar. Det är resultaten och effekterna från dessa aktiviteter eller åtgärder som är relevanta att försöka mäta i uppföljningen. 

Utforma mål

Det finns olika metoder för att formulera och följa upp mål. De kan exempelvis utgå från SMART-kriteriet det vill säga, att de är ”Specifika”, ”Mätbara”, ”Accepterade”, ”Realistiska” och ”Tidsatta”. Men i vissa fall behöver målsättningarna vara vaga eller oprecisa. Då kan de operationaliseras genom indikatorer istället.

Här krävs även reflektion över om det är effekter, resultat eller aktiviteter målen ska följ upp. Generellt är uppföljning av resultat och effekter mer intressant att följa upp då det kan säga något om måluppfyllelsen.

Exempel på målformuleringar

Aktivitetsmål

Myndigheten genomför inventeringar av tillgängligheten på extern webbplats, intranät och i applikationer.

Resultatmål

Myndigheten har tillgänglighetsanpassat sin externa och interna information och kommunikation.

Effektmål

Fler målgrupper kan ta del av myndighetens interna och externa information och kommunikation.

Följ upp aktiviteter och åtgärder

När ni tagit fram mål för strategiarbetet är det dags att identifiera relevanta åtgärder utifrån era målsättningar.

­Identifiera aktiviteter och åtgärder

Här är det viktigt att prioritera resurser för genomförandet i verksamhetsplaneringen. Ett sätt att fördela resurser är att ta fram en åtgärds- eller handlingsplan. Planen kan bygga på identifierade brister i tillgängligheten utifrån tidigare genomförd nulägesbeskrivning.

Stöd i arbetet med åtgärder och handlingsplan

Följ upp målen

Fokus i uppföljningen kan vara på vilka insatser som myndigheten genomfört och om dessa bidragit till förväntade resultat eller effekt.

Det är ni myndigheter som avgör ambitionsnivån för uppföljningen. Det handlar om en balans mellan att kunna följa upp målen och hur mycket resurser som myndigheten har.

Indikatorer och nyckeltal

För att kunna följa upp målen behöver dessa operationaliseras. Detta kan ske genom att brytas ner målen till indikatorer. Indikatorer används för att se om utvecklingen går åt rätt håll och om målen nås.

Utöver indikatorer finns även nyckeltal som kan visa på om det sker en förändring i verksamheten.

Utgå från myndighetens målsättningar och fundera på vad indikatorerna ska följa upp – effekter, resultat eller aktiviteter?

Exempel på indikatorer

Aktivitetsmål

Myndigheten genomför inventeringar av tillgängligheten på extern webbplats, intranät och i applikationer.

Exempel på aktivitetsindikator

Myndigheten har under året genomfört en inventering av tillgängligheten på webbsida, intranät och i applikationer.

Resultatmål

Myndigheten har tillgänglighetsanpassat sin externa och interna information och kommunikation.

Exempel på resultatindikatorer

Myndighetens webbplats och mobilapplikationer efterlever kraven i Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service WCAG 2.1.

Myndigheten erbjuder behovsanpassade stöd vid behov så att alla kan ta del av myndighetens information och kommunikation.

Effektmål

Fler målgrupper kan ta del av myndighetens interna och externa information och kommunikation.

Exempel på effektindikatorer

Ökad kundnöjdhet i myndighetens dialog med medborgare.

Färre klagomål eller anmälningar om att personer inte kan ta del av myndighetens information och kommunikation på grund av bristande tillgänglighet.

Fler medarbetare upplever att de kan ta del av myndighetens interna information och kommunikation.

Metoder för att mäta

Myndighetens verksamhet och uppdrag kan vara styrande för valet av metod. En vanlig metod för att samla in information är via enkätundersökningar eller intervjuer. Det även kan handla om att sammanställa data över handläggningsärenden, fördelning av bidrag eller stöd som gynnar personer med funktionsnedsättning. Ett tips är att använda och utveckla de befintliga uppföljningsverktyg som myndigheten redan använder sig av.

Ta stöd av funktionshindersorganisationerna

En viktig del av strategin är att aktivt involvera funktionshinders­organisationerna. Ett sätt att följa upp strategin kan därför vara att genomföra fokusgrupper eller intervjuer. Det kan också vara att använda de samrådsgrupper eller råd som finns i myndigheten. I MFD:s metodstöd för dialoger finns mer information om former för dialog och tillgängliga metoder.

Metodstöd för dialog