Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Delaktighet och tillgänglighet

Två grundläggande begrepp som förekommer i funktionshinderspolitiken är delaktighet och tillgänglighet.

Delaktighet

Delaktighet handlar om att en person aktivt kan medverka i och vara en del av samhället. Det innebär att i så hög utsträckning som möjligt kunna välja självständigt, fatta egna beslut och påverka sitt eget liv.

Delaktighet inom alla samhällets områden är centralt i funktionshinderspolitiken. Delaktighet gäller alla områden i samhället, till exempel arbetsmarknad, skola och offentliga miljöer.

Tillgänglighet

En förutsättning för att många personer med funktionsnedsättning ska kunna vara delaktiga i samhället är tillgänglighet. Tillgänglighet handlar om hur vi utformar samhället.

Tillgänglighet handlar om att kunna ta del av den fysiska miljön och kunna ta sig runt i samhället. Det innebär också att få tillgång till information och kommunikation och att kunna använda produkter, miljöer, program och tjänster.

För att vi ska nå ett mer tillgängligt samhälle krävs att nya miljöer, produkter och tjänster utformas tillgängliga från början. Majoriteten av de produkter, miljöer, program och tjänster som finns i vårt samhälle är redan framtagna. En central del är därför att åtgärda befintliga brister i tillgängligheten.

Individuella stöd och tillgänglighet

Tillgänglighet är en förutsättning för delaktighet. För att säkerställa delaktighet för den enskilde kan det också behöva finnas individuella stöd och insatser. Det kan handla om hjälpmedel, ledsagning, färdtjänst, särskilt stöd i skolan eller personlig assistans. 

Det är viktigt att individuella stöd och insatser går i linje med strävan att säkerställa oberoende, självbestämmande och självständighet hos individen. Tillgänglighet och individuella stöd kompletterar varandra och möjliggör tillsammans delaktighet för många personer med funktionsnedsättning.

I ett strategiarbete behövs det både erfarenheter från arbete med individuella stöd och insatser samt erfarenhet från arbetet med tillgänglighet. Förståelse behöver skapas om hur dessa två parallella spår ger en helhet i arbetet. Enbart då kan vi utforma ett samhälle där alla oavsett funktionsförmåga kan vara delaktiga och jämlika.