Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Social omsorg

Alla ska kunna delta i samhället och kunna leva ett självständigt liv. För vissa behövs individuella insatser för att det ska vara möjligt.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning beskriver rätten till att leva självständigt och kunna delta i samhället, rätten till tillfredställande levnadsstandard och social trygghet. Konventionen omfattar också respekt för hem och familj och skydd för den personliga integriteten.

Individuella insatser för självständighet

För en del personer med funktionsnedsättning är individuella insatser som hjälpmedel, ledsagning, personlig assistans, god man grundläggande i vardagen.

Tillgången och bedömningen skiljer sig åt bland och personer med funktionsnedsättning saknar ofta inflytande och möjlighet att påverka dessa insatser.

Utvecklingsområden

Social omsorg omfattar också många andra typer av insatser som inte riktar sig enbart mot personer med olika typer av funktionsnedsättning. Några exempel är

  • boende och behandlingsinsatser
  • stöd som rör familj och föräldraskap
  • hemlöshetsmottagningar
  • socialjour och uppsökarverksamhet
  • mottagande av nyanlända. 

Det är viktigt att alla insatser fungerar även för personer med funktionsnedsättning. dvs. ett systematiskt arbete med tillgänglighetsaspekter inom hela socialtjänsten.

Att göra det möjligt för människor att vara delaktiga i beslut och insatser som rör dem är centralt i ett arbete med mänskliga rättigheter. Framförallt när det gäller barn, unga, personer med intellektuell eller kognitiv funktionsnedsättning finns mycket kvar att göra för att öka delaktigheten i beslut.

Beslut

Att öka delaktigheten i beslut och utformningen av individuella stöd skapar förutsättningar för mer ändamålsenliga insatser. Att ta fram eller utveckla rutiner som säkerställer delaktighet kan vara ett första steg. Det kan också kräva nya arbetssätt eller metoder för att möjliggöra dialog.

Jämställdhet

Ett annat område att uppmärksamma är jämställdhet. Inom vissa individuella stöd finns osakliga skillnader i tillgången mellan kvinnor och män. Jämställdhetsperspektivet är också viktigt i fråga om hur anhörigas situation ser ut. För att komma till rätta med skillnader i de individuella stöden behöver krävs ett systematiskt arbete med följa upp och dokumentera jämställdhetsaspekter i anslutning till de individuella stöden.

En annan del är att säkerställa tillgången till skyddade boenden och socialjoursverksamheter som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning och som gör det möjligt att kunna ta emot personlig assistans och andra individuella stödinsatser.

Sveriges kommuner och regioner om individuella stöd

Sveriges kommuner och landsting beskriver i sitt positionspapper för funktionshindersområdet vad kommuner bör tänka på när det gäller social omsorg och individuella stöd.

  • Det är positivt att individuella stöd till personer med funktionsnedsättning utvecklas mot att bli mer flexibla och anpassade efter varje individs behov.
  • Det är angeläget att barn, unga och vuxna får komma till tals och att barnperspektivet stärks i ärenden som rör individuella stöd.
  • Anhörigstöd och stöd kopplat till föräldraskap behöver uppmärksammas och utvecklas. Det gäller såväl stöd till föräldrar med funktionsnedsättning som stöd till barn till en förälder med funktionsnedsättning. Det gäller även stöd till syskon och närstående.
  • Samverkan och samordning mellan kommuner, regioner och myndigheter behöver stärkas inom flera områden och nivåer för att förbättra stödet till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning och deras familjer. Den samordning som idag belastar vårdnadshavare och närstående behöver minska.

Ansvariga myndigheter

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är Sveriges förvaltningsmyndighet för verksamhet som rör hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet, tandvård, socialtjänst, stöd och service till vissa funktionshindrade samt frågor om alkohol och missbruksmedel.

De har till ansvar att ta fram föreskrifter, kunskapsstöd och statistik samt göra uppföljningar och utvärderingar. De ska även vara stödjande i utvecklingen av e-hälsa, utfärda legitimationer, dela ut statsbidrag och samordna hälso- och sjukvårdsinsatser vid allvarliga händelser. 

Socialstyrelsen har enligt sin instruktion ett samlat ansvar, sektorsansvar, för genomförande av de funktionshinderspolitiska målen med anknytning till myndighetens verksamhetsområde. Socialstyrelsen ska inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter inom sin sektor.

Försäkringskassan

Försäkringskassan är förvaltningsmyndighet för de delar av socialförsäkringen och andra förmåner och ersättningar som enligt lag eller förordning ska administreras av Försäkringskassan.

De ansvarar i huvudsak för att besluta och betala ut sådana förmåner och ersättningar som de ansvarar för. Men har även ansvar för att samordna rehabiliteringsinsatser för den som är sjukskriven samt att bevilja bidrag till arbetshjälpmedel eller expertundersökning för den som har en funktionsnedsättning eller sjukdom.

Försäkringskassan har enligt sin instruktion ett samlat ansvar, sektorsansvar för funktionshindersfrågor med anknytning till sitt sektorsområde och ska inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande. De tar beslut om och betalar ut en stor del av de förmåner som ingår i socialförsäkringen.