Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Samhällsplanering och infrastruktur

För att öka tillgängligheten i samhället krävs en medvetenhet i planering och i utformning av det.

I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning beskrivs vikten av tillgänglighet beskrivs i artikel 9 och är tillgänglighet en allmän princip som löper genom hela konventionen.

Brister i tillgängligheten fortsätter att hindra

Tillgänglighet är en förutsättning för att många personer med funktionsnedsättning ska kunna vara delaktiga i samhället. Bristande tillgänglighet finns på allmänna platser, i kollektivtrafiken, i byggnader, bostäder etc.

Tillgänglighet regleras i flertalet lagar och regler, där kommuner och myndigheter har olika ansvar för normer, tillsyn och efterlevnad.

När det kommer till arbetet med tillgängligheten i den befintliga miljön, utifrån lagstiftningen om enkelt avhjälpta hinder, visar flertalet uppföljningar att det finns övergripande problem med implementeringen av själva lagstiftningen.

Det handlar framförallt om variationer sinsemellan kommuner i arbete, men också att åtgärderna varierar mellan olika typer av platser och byggnader samt brister i tillsynen.

På transportområdet och närmare bestämt kollektivtrafiksystemet finns en oklarhet i ansvaret för helheten och ansvaret mellan aktörerna, något som i slutändan påverkar arbetet med tillgängligheten.

Hinder på området handlar oftast om tillgänglighetsbrister i många fordon, otillgängliga hållplatser och perronger, brist på enkel och tydlig information samt svårigheten att köpa biljetter.

Utvecklingsområden

För att öka tillgängligheten krävs en medvetenhet när samhället planeras och utformas. Att ha med tillgänglighet tidigt när kommunen utformar nya miljöer och byggnader möjliggör ett effektivt arbete.

Fortfarande glöms tillgänglighet bort och onödiga brister skapas även i det som är nytt. Detta är kostsamt att åtgärda i efterhand. 

För att undvika detta ta fram rutiner för att tillgänglighet ska komma in i planeringsfasen.  Ställ krav på tillgänglighet i upphandling. Involvera användarna tidigt i processer när nya verksamheter ska utformas eller nya byggnader ska byggas.

Samhället blir allt bättre på att få in tillgänglighet tidigt i planeringen när vi bygger nya miljöer och lokaler. Men det finns fortfarande många brister kvar i den befintliga miljön.  För att kunna åtgärda bristerna behöver kommunerna först inventera och identifiera dessa.

Sveriges kommuner och landsting om samhällsplanering

Sveriges kommuner och landsting beskriver i sitt positionspapper för funktionshindersområdet vad kommuner bör tänka på när det gäller samhällsplanering och infrastruktur:

  • Det som är nödvändiga anpassningar för vissa, är också ofta till nytta för många. Eftersom alla vinner på att människor inkluderas i samhället är det viktigt att hitta tekniska, digitala och funktionella lösningar som kan skynda på utvecklingen mot ett mer tillgängligt samhälle.
  • Fysiska och tekniska miljöer för verksamheter som drivs av kommuner och regioner bör utformas utifrån principen om universell utformning och tillgänglighet.
  • Lokaler och miljöer behöver vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Lokalerna behöver även vara tillgängliga som arbetsplatser.
  • Kommuner och regioner har en nyckelroll i samarbetet med de aktörer som ansvarar för kollektivtrafiken där bytespunkterna har stor betydelse.
  • Tillgänglig upphandling är ett oerhört viktigt verktyg för förändring.

Ansvariga myndigheter

Boverket

Boverket är en förvaltningsmyndighet för frågor om bland annat byggd miljö, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering. De ansvarar för den centrala administrationen av statliga stöd och bidrag inom sitt verksamhetsområde.

Boverket ska bland annat verka för en ökad kunskap hos kommuner, statliga myndigheter och andra berörda. De ska också arbeta för en hållbar utveckling med utgångspunkt i den sociala, ekologiska och ekonomiska dimension och en god arkitektur och en ändamålsenlig utformning av den bebyggda miljön i samhällsplanering och byggande.

De ska bland annat utöva tillsyn ge tillsynsvägledning och ha uppsikt i enlighet med lagar och förordningar och särskilt beakta de konsekvenser som verkets beslut kan få för personer med funktionsnedsättning, barn, äldre samt för folkhälsa och jämställdhet med mera.

Boverket har enligt sin instruktion ett samlat ansvar, sektorsansvar, för funktionshindersfrågor med anknytning till sitt verksamhetsområde. Boverket ska inom ramen för sitt ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till andra berörda parter.

Länsstyrelserna

Länsstyrelserna har uppgifter i frågor om bland annat regional tillväxt, infrastrukturplanering, hållbar samhällsplanering och boende.

Länsstyrelsen ger råd, information, underlag och vägledning till kommunerna för deras planering av bostadsförsörjningen.

I Planeringen av väg och järnvägar bidrar Länsstyrelsen bland annat genom att tillhandahålla statliga planeringsunderlag till nationella transportplaner, men medverkar samtidigt i samtliga planeringsprocesser.

Länsstyrelsens roll i planeringsprocessen variera beroende på vilken del av processen det handlar om.