Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Hälsa

En god hälsa påverkar många delar av livet. För att förbättra den upplevda hälsan hos personer med funktionsnedsättning behövs insatser göras.

I artikel 25 i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning beskrivs att personer med funktionsnedsättning har rätt att åtnjuta bästa möjliga hälsa och utan diskriminering på grund av funktionsnedsättning. Hälsa är en resurs för självständighet, självbestämmande och delaktighet, utan god hälsa påverkas alla andra delar av livet som arbete och utbildning.

Sämre hälsa bland personer med funktions­nedsättning

Personer med funktionsnedsättning upplever generellt sin hälsa som sämre än övrig befolkning. Det gäller psykisk och fysisk ohälsa som inte är relaterad till funktionsnedsättningen i sig.

Kvinnors hälsa är ofta sämre än mäns. Det är också betydligt vanligare att personer med funktionsnedsättning avstår från läkar- eller tandvård som de behöver. I vår undersökningspanel Rivkraft uppger en tredjedel att de under de senaste året har avstått från vård, tandläkarbesök eller medicin på grund av dålig ekonomi. 

Personer med funktionsnedsättning utsätts också för våld och övergrepp i större utsträckning än övriga befolkningen, det gäller både fysiskt, psykiskt, ekonomiskt och sexuellt våld. Kvinnor och flickor med funktionsnedsättning är extra utsatta, både i och utanför hemmet.

Utvecklingsområden

I arbetet med att verka för så bra hälsa som möjligt hos medborgarna är tillgång till hälso- och sjukvårdstjänster samt rehab- och habilitering grundläggande. Det omfattar också möjligheter och tillgång till fritidsaktiviteter, idrott, kultur och andra hälsofrämjande insatser.

Det krävs en medvetenhet om att det generella hälsofrämjande arbetet inte når personer med funktionsnedsättning lika väl. För att förändra det krävs en analys av de generella insatserna för att identifiera på vilket sätt de kan göras tillgängliga så att de når fler.

Det kan också behövas särskilda insatser eller satsningar för att främja hälsan hos personer med funktionsnedsättning. Exempelvis anpassade fritidsaktiviteter, förebyggande insatser mot psykisk ohälsa eller riktade informationsinsatser.

Grundläggande för bättre hälsa är också trygghet. Utsatthet för våld och övergrepp behöver uppmärksammas och synliggöras när det gäller personer med funktionsnedsättning. Det gäller bland annat mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. En viktig aspekt är att uppmärksamma den särskilda utsatthet som det innebär att vara beroende av personligt stöd i hemmet och i vardagen. En annan är tillgänglighet och information om skyddande boenden.

Sveriges kommuner och regioner om hälsa

Sveriges kommuner och landsting beskriver i sitt positionspapper för funktionshindersområdet vad kommuner bör tänka på när det gäller hälsa.

  • Hälsoklyftor mellan personer med funktionsnedsättning och övriga befolkningen ska minska.
  • Åtgärder för att främja jämlik hälsa bör vara utformade och anpassade utifrån olika gruppers behov och förutsättningar, exempelvis utifrån olika funktionsnedsättningar.
  • Hälsofrämjande och förebyggande arbete för personer med funktionsnedsättning behöver breddas till att omfatta alla i befolkningen med funktionsnedsättning.
  • Brister i information till våldsutsatta personer med funktionsnedsättning och tillgänglighet vid skyddade boenden kräver ett utvecklat kvalitetsarbete av kommuner, landsting och regioner.

Ansvariga myndigheter

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet med ett övergripande ansvar för folkhälsofrågor. De ska verka för god folkhälsa, utvärdera effekterna av metoder och strategier på folkhälsoområdet, följa hälsoläget i befolkningen och faktorer som påverkar detta. Myndigheten ska genom kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning främja hälsa och förebygga sjukdomar och skador samt verka för ett effektivt smittskydd.

Särskild vikt ska myndigheten fästa vid de grupper som löper störst risk att drabbas av ohälsa, däribland personer med funktionsnedsättning.

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är Sveriges förvaltningsmyndighet för verksamhet som rör hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet, tandvård, socialtjänst, stöd och service till vissa funktionshindrade samt frågor om alkohol och missbruksmedel.

De har till ansvar att ta fram föreskrifter, kunskapsstöd och statistik samt göra uppföljningar och utvärderingar. De ska även vara stödjande i utvecklingen av e-hälsa, utfärda legitimationer, dela ut statsbidrag och samordna hälso- och sjukvårdsinsatser vid allvarliga händelser. 

Socialstyrelsen har enligt sin instruktion ett samlat ansvar, sektorsansvar, för genomförande av de funktionshinderspolitiska målen med anknytning till myndighetens verksamhetsområde. Socialstyrelsen ska inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter inom sin sektor.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen ska verka för att det fastställda nationella folkhälsomålet uppnås genom att folkhälsan beaktas inom arbetet med bland annat regional tillväxt, samhällsplanering, krishantering, alkohol och tobak.

De har även ett särskilt ansvar för den nationella strategin att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.