Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Digitalisering

För att digitaliseringen inte ska skapa hinder behöver tillgänglighetsaspekten finnas med när produkter och tjänster utvecklas och utformas.

FN: konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning beskriver i artikel 9 vikten av att informations- och kommunikationsteknik görs tillgänglig.

Digitaliseringen ger möjligheter eller skapar hinder

Digitaliseringen har inneburit nya sätt att kommunicera, utföra tjänster, handla varor, få information med mera. Digitaliseringen har erbjudit nya möjligheter som underlättar för många personer med funktionsnedsättning.

Samtidigt kan digitaliseringen skapa nya hinder om inte tillgänglighetsaspekten finns med från början i utvecklingen och utformningen av produkter och tjänster. Hinder kan också handla om att inte ha tillgång till produkter och tjänster eller kunskap om hur de ska användas.

Digitaliseringen präglar hela samhället inom alla samhällsområden och verksamheter. För att alla ska kunna dra nytta av digitaliseringen är det viktigt att kommuner ställer krav på tillgänglighet när de upphandlar digitala produkter och tjänster.

Det kan till exempel handla om webbplatser, intranät, ansökningsformulär, digitala tjänster inom hemtjänst, biljettsystem.

Ansvariga myndigheter

Myndigheten för digital förvaltning

Myndigheten för digital förvaltning ansvarar för den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen. De ska enligt sitt uppdrag samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig.

Myndigheten för digital förvaltning ska enligt sin instruktion främja att information och tjänster som tillhandahålls digitalt av den offentliga förvaltningen är tillgängliga för alla oavsett funktionsförmåga. Och har fått i uppdrag att se till att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service får genomslag.  

Post- och telestyrelsen

Post- och telestyrelsen är en förvaltningsmyndighet med ett samlat ansvar inom postområdet och området för elektronisk kommunikation.

De ska verka för att målen inom politiken för informationssamhället uppnås och att inom ramen för sina uppgifter, enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, verka för att de mål som anges i lagen uppnås.

Post- och telestyrelsen har ett särskilt uppdrag att främja digital delaktighet och inkluderande kommunikationslösningar, med särskilt fokus på personer med funktionsnedsättning och andra utsatta grupper.   

Myndigheten för tillgängliga medier

Myndigheten för tillgängliga medier har i uppdrag att vara ett nationellt kunskapscentrum för tillgängliga medier och att arbeta för att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning.

De ska utifrån sitt uppdrag främja tillgänglighet till och universell utformning av litteratur, nyheter och samhällsinformation. Och i samverkan med bibliotek, skolor och andra aktörer i landet arbeta för att personer med funktionsnedsättning ska få tillgång till litterära verk samt tillgängliggöra lättläst litteratur.

I enlighet med sitt uppdrag ska de inom sitt verksamhetsområde ta fram riktlinjer och vägledningar samt främja, följa och medverka i nationell och internationell standardisering.