Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Arbete

Att ha ett arbete och en egen försörjning har stor betydelse för ens levnadsvillkor.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning beskriver i artikel 27 rätten till arbete på lika villkor. Tillgång till arbete och egen försörjning är en avgörande faktor för personers levnadsvillkor.

Sämre ställning på arbetsmarknaden

Sysselsättningsgraden är lägre bland personer med funktionsnedsättning i arbetsför ålder än i den övriga befolkningen. Det är en mindre andel personer med funktionsnedsättning som arbetar heltid jämfört med befolkningen totalt. Samtidigt är skillnaden mellan kvinnor och män med funktionsnedsättning tydligare när de gäller i vilken utsträckning de arbetar hel- och deltid.

Statistik visar också att det finns skillnader mellan personer med funktionsnedsättning och den övriga befolkningen när det gäller arbetsmiljön och förhållandena i arbetslivet. Personer med funktionsnedsättning är i mindre utsträckning nöjda med sina arbeten. De upplever också oftare att de är utmattade efter arbetet, framför allt kvinnor.

Personer med funktionsnedsättning upplever också i högre utsträckning diskriminerande och kränkande särbehandling i arbetslivet jämfört med den övriga befolkningen. Det finns även en större oro för att förlora arbetet, särskilt i åldern 16-29 år.

Unga vuxna med funktionsnedsättning tycks samtidigt ha svårare än övriga unga vuxna att få ett första jobb och etablera sig på arbetsmarknaden. 

Utvecklingsområden

Kommuner har flera roller på arbetsmarknaden. Dels som leverantör av välfärdstjänster som ska stötta och hjälpa medborgarna att få ett arbete. Dels som en av Sveriges största arbetsgivare. För att förbättra situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning krävs insatser inom flera områden.

I arbetet med att stötta medborgare är samverkan mellan ansvariga aktörer som kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och skolan en förutsättning för att en person inte ska hamna mellan stolarna.

Insatser för att rusta individer och underlätta matchning stärker också möjligheterna att få ett arbete.

Ett strategiskt arbete och uppföljning av övergången från daglig verksamhet och arbete är också ett område som är viktigt.

Som arbetsgivare krävs ett systematiskt arbete med ökad tillgänglighet så att alla kan arbeta i kommunens verksamheter. Det är ett arbete som innebär att inkludera tillgänglighet i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Sveriges kommuner och regioner om försörjning

Sveriges kommuner och landsting beskriver i sitt positionspapper för funktionshindersområdet vad kommuner bör tänka på när det gäller egen försörjning för personer med funktionsnedsättning:

  • Ett hållbart och inkluderande arbetsliv är viktigt för att skapa varaktiga anställningar. I ett sådant arbetsliv samspelar kompetensförsörjning och arbetsmarknadsåtgärder.
  • Kommuner och regioner ska arbeta för större mångfald och bredd i sin rekrytering.
  • Kommunerna behöver utveckla möjligheterna till övergång från biståndsbedömd sysselsättning till praktik och arbete. Detta arbete bör ske tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
  • Det behövs ökade möjligheter att ta med sig arbetshjälpmedel från skola till arbetsliv, vilket skulle underlätta övergången.

Ansvariga myndigheter

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen ansvarar för den offentliga arbetsförmedlingen och dess arbetsmarknadspolitiska verksamhet. De ska verka för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt bland annat genom att sammanföra de som söker arbete med de som letar arbetskraft samt prioritera de som befinner sig långt från arbetsmarknaden.

Arbetsförmedlingen erbjuder olika typer av stöd, hjälpmedel och anpassningar riktade specifikt till personer med funktionsnedsättning. De har även i uppdrag att undersöka hur situationen ser ut på arbetsmarknaden för gruppen.

Arbetsförmedlingen har enligt sin instruktion även ett sektorsansvar som innebär att de har ansvar för genomförandet av funktionshinderspolitiken. De ska inom ramen för detta vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter. 

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket ansvarar framförallt för arbetsmiljö-, arbetstids- och utstationeringsfrågor. Förutom att verka för att regelverket inom deras verksamhetsområde följs, ska de även verka för goda förhållanden i arbetsmiljön samt främja samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare på arbetsmiljöområdet.

Arbetsmiljöverket har enligt sin instruktion ett sektorsansvar för funktionshinders- och tillgänglighetsfrågor inom arbetsmiljöområdet. Myndigheten ska inom ramen för sitt ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter.