Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Barnrätt i praktiken

Uppdraget inkom: 2016 Uppdraget redovisades: 2020

Myndigheten för delaktighet deltar i regeringens kunskapslyft Barnrätt i praktiken. På MFD behöver verksamheten bland annat nya arbetssätt för hur barnets bästa ska bedömas och metoder för hur barn ska kunna komma till tals.

Barnrätt i praktiken är ett regeringsuppdrag med syfte att höja kompetensen och förbättra den praktiska tillämpningen av barnkonventionen inom statliga och kommunala myndigheter.

MFD har inom uppdraget analyserat vad myndigheten behöver göra för att utveckla användningen av barnkonventionen i sin verksamhet. Analysen visade bland annat att MFD behöver ta fram en handlingsplan för att myndigheten ska kunna arbeta mer systematiskt med att integrera ett barnrättsperspektiv i myndighetens alla delar.

Nya arbetssätt för barnets bästa

På MFD krävs nya arbetssätt för hur barnets bästa ska bedömas och nya metoder för att se till att barn kontinuerligt ska kunna komma till tals. Analysen identifierar även hur konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och barnkonventionen stärker och kompletterar varandra.

MFD:s barnrättsarbete behöver framåt knytas till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, eftersom konventionen är en grund för hela myndighetens verksamhet.

MFD:s analys i rapporten Barnrätt i praktiken

Filmer för barn

MFD har tagit fram två filmer, en som berättar om myndighetens verksamhet samt en om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, främst riktade till barn i åldern 7-12 år. MFD har samverkat tillsammans med en referensgrupp med barn under arbetet med filmerna.Vår förhoppning är att även vuxna som träffar barn kan ha nytta av filmerna i sina kontakter med barn, till exempel i samtal om tillgänglighet eller barns rättigheter.

Konventionen för barn

I fyra webbartiklar beskriver vi FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning för barn mellan 10 och 12 år. Texterna är tänkta som komplement till den animerade filmen om konventionen.

Konventionen för dig mellan 10 och 12 år

Om kunskapslyftet

Andra myndigheter som ingår i kunskapslyftet Barnrätt i praktiken är Migrationsverket, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Skolverket, Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse, Inspektionen för socialförsäkringen, Inspektionen för vård och omsorg, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Statens skolinspektion.

Arbetet sker i samarbete med Barnombudsmannen som har ett regeringsuppdrag att stödja statliga myndigheter i deras arbete med att praktisera barnets rättigheter i verksamheten. Satsningen kallas av Barnombudsmannen för Barnrätt i praktiken (BIP). Barnombudsmannen erbjuder stöd i form av seminarier, utbildningar och gemensamma träffar. BIP pågår under perioden 2017-2019.

Kunskapslyftet Barnrätt i praktiken (Barnombudsmannens webbplats)

Uppdrag att stödja arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i statliga myndigheters verksamhet