Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Funktionsnedsättning en risk för våldsutsatthet

På uppdrag av regeringen har MFD kartlagt hur våldsutsattheten ser ut bland personer med funktionsnedsättning. Rapporterna visar att personer med funktionsnedsättning är mer utsatta för våld jämfört med övrig befolkning.

Personer med funktionsnedsättning är mer utsatta för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld jämfört med övrig befolkning. Samtidigt brister samhället när det kommer till att förebygga våldet och ge stöd till dem som har utsatts. MFD har på uppdrag av regeringen tagit fram rapporter som beskriver nuläget och ger förslag på åtgärder.

Kartläggningen visar att risken för att utsättas för våld och hot ofta är nästan dubbel så stor för personer med funktionsnedsättning som för dem utan. Särskilt utsatta för alla typer av våld och övergrepp är personer med intellektuell funktionsnedsättning. För kvinnor med funktionsnedsättning finns det också en tydlig ökad risk att bli utsatt för våld.

MFD ser även att barn och unga med funktionsnedsättning i högre grad riskerar att utsättas för alla typer av våld jämfört med andra barn och unga.

Att förebygga och upptäcka våld

MFD har tittat på statliga myndigheters, regioners och kommuners förmåga att förebygga och upptäcka våld samt ge stöd till dem som blivit utsatta.

– Vi ser hinder i arbetet med att utreda och åtgärda brott mot personer med funktionsnedsättning. Dessutom vittnar yrkesverksamma som träffar målgruppen om uppgivenhet och frustration över att inte ha tillgång till relevant kunskap och beprövade metoder för att förebygga, upptäcka och hantera våld, säger Maria Melin.

Förslag på åtgärder till regeringen

I rapporterna lämnar MFD åtgärdsförslag till regeringen som utgår från den nationella strategin om att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. MFD menar att:

  • Det behövs ett utökat och verkningsfullt våldsförebyggande arbete för personer med funktionsnedsättning på alla samhällsnivåer.
  • Fler aktörer behöver ställa frågor om och upptäcka våld mot personer med funktionsnedsättning. Skydds- och stödinsatser till dem som utsätts för våld behöver vara tillgängliga för alla.
  • Kunskap och metoder för att arbeta med våld mot personer medfunktionsnedsättning behöver utvecklas inom flera områden, bland annat hedersrelaterat våld och förtryck, könsstympning av flickor och kvinnor och prostitution och människohandel.

Mer om våld och utsatthet

Ta del av fler rapporter, film, länktips och vikten av att förebygga och tidigt upptäcka våld samt ge stöd till dem som utsatts.
Mer om våld och utsatthet