Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Strategimyndigheternas uppdrag

Myndigheterna har i uppdrag att utveckla en systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken.

Tre kollegor går in i mötesrum.

Nulägesbeskrivning

Regeringen föreslår att myndigheterna ska inleda med att ta fram en nulägesbeskrivning i förhållande till det nationella målet för funktionshinderspolitiken.

Stöd i att genomföra en nulägesbeskrivning

Uppföljning

Regeringen bedömer att en förbättrad uppföljning behövs för att identifiera och vidta åtgärder, men också ge underlag till framtagandet av handlingsplaner. Uppföljningen kan därför handla om att:

  • utveckla ett systematiskt styr- och uppföljningssystem inom de utpekade samhällsområdena.
  • följa resultat och effekterna av genomförda åtgärder för att nå det nationella målet.

Stöd att utveckla myndighetens uppföljning av funktionshinderspolitiken

Strategimyndigheternas återrapportering

Återrapporteringen av strategiarbetet ska ske i myndigheternas årsredovisningar. Denna lämnas till varje myndighets respektive departement i februari varje år.

Återrapporteringen kan utgå från följande frågeställningar:

  • Vilka åtgärder har myndigheten genomfört under året för att nå det nationella målet för funktionshinderspolitiken?
  • Hur har de fyra inriktningarna beaktats i genomförda åtgärder?
  • Om möjligt, hur bedömer myndigheten måluppfyllelsen av genomförda åtgärder?
  • Vilka åtgärder har vidtagits för att bidra till en ökad jämställdhet och att barnrättsperspektivet beaktas i arbetet?
  • Vilka samråd har skett med funktionshindersorganisationerna och andra berörda parter?

Myndigheternas uppföljning kan bestå av såväl kvantitativ som kvalitativ redovisning.

Tips för återrapportering

I årsredovisningen finns begränsat utrymme att redogöra för myndighetens arbete. MFD rekommenderar därför att vid behov ta fram separata återapporteringar som redovisar myndighetens uppföljning. Bifoga gärna dessa till MFD så att de kan ingå i den nationella uppföljningsrapporten av funktionshinderspolitiken.