Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Vägval och arbetssätt

I vägvalen finns flera olika delar. Det handlar om ägandeskap av processen kring en strategi. Det handlar också om vägvalet att särskilja eller integrera arbetet.

Att ta fram en funktionshinderspolitisk strategi eller revidera en gammal medför vägval och prioriteringar. Frågor som kan uppstå är exempelvis:

 • Varför är det viktigt att ha en strategi och plan för arbetet?
 • Vilka vinster och fördelar finns det att arbeta med funktionshindersfrågorna utifrån ett övergripande strategiskt dokument?
 • Hur kan kommunen utforma en strategi som får effekt inom all verksamhet?
 • Är det alltid fördelaktigt att arbeta utifrån en specifik strategi eller plan?
 • Kan det finnas fördelar med att integrera frågorna om tillgänglighet och delaktighet inom olika områden?

Därför är det viktigt att systematisera arbetet

 

Politiska beslut och ägandeskap

Ett politiskt beslut är en förutsättning för att arbetet ska få genomslag. Det gäller både för en särskild strategi och vid integrering.  

För att genomföra strategin effektiv bör ansvaret finnas centralt i kommunen, förslagsvis på kommunstyrelse eller kommunfullmäktige. Om ägandeskapet ligger på en central funktion ökar möjligheterna för att strategin ska få genomslag i alla kommunens nämnder och verksamheter. Det stärker också möjligheten till uppföljning då den politiska ledningen diskuterar resultat och återrapportering vid exempelvis budgetdialoger, resultatseminarier med förvaltningarna.

Vem formulerar och ansvarar för innehållet i strategin?

Ansvaret för att fylla den övergripande strategin med innehåll i form av områden, mål, indikatorer, insatser kan ligga antingen på kommunlednings- eller verksamhetsnivå. Detsamma gäller förvaltningen av strategin.

Det är viktigt att den eller de som tar fram och förvaltar strategin har en tydlig roll och mandat att göra det.

På kommunledning

Att lägga ansvaret för den övergripande strategin på kommunledningen tydliggör att det är frågor som berör kommunens alla verksamhetsområden. Det kan även förtydliga att det handlar om frågor som berör mänskliga rättigheter. Samtidigt måste det vara tydligt att nämnderna har ansvaret att nå de mål, vidta de åtgärder och genomföra de insatser som kommunen beslutat.   

I verksamheten

Ofta tar kommuner fram övergripande strategier eller planer på verksamhetsnivå. Att de tas fram i verksamheten förutsätter ett tydligt mandat från politiken. Annars kommer det att vara svårt att få genomslag för frågorna brett inom organisationen.

Framförallt när det gäller förvaltningen av strategin kan en möjlighet vara att fördela ansvaret på flera verksamheter. En ansvarig tjänsteperson kan uppleva det som problematiskt att både arbeta med frågorna internt och driva arbetet externt gentemot andra verksamheter.

Delaktighet inom alla områden

Ibland uppfattas funktionshindersfrågorna främst som frågor om vård- och omsorg. Därför kan det vara naturligt att lägga ansvaret för framtagandet och förvaltningen av den övergripande strategin placeras därför i socialförvaltningen.

Stödinsatser som kommunen erbjuder är centrala för många personer med funktionsnedsättning, men frågan är mycket bredare än så. Att hantera en tvärsektoriell fråga på socialförvaltningen kan innebära utmaningar i genomförandet. Det är därför viktigt att tänka igenom ägandeskapet och placeringen.

En särskild strategi eller en integrerad fråga?

Att strukturera det funktionshinderspolitiska arbetet innebär olika vägval. En del kommuner väljer att ha en särskild strategi eller plan. Andra väljer att integrera funktionshindersfrågorna i andra styrande dokument och strategier.

Valet görs utifrån vad som passar bäst för verksamheten. Utifrån vad nulägesanalysen har visat kan det handla om hur kommunen är van att arbeta och hur arbetet har sett ut med andra tvärsektoriella frågor som jämställdhet eller hållbar utveckling. Det kan även handla om hur kommunen är organiserad.

Båda tillvägagångssätten har möjligheter och utmaningar.

Arbeta utifrån en särskild strategi

Möjligheter:

 • Kan signalera politisk vilja och prioritering av frågorna.
 • Kan tydliggöra vad funktionshindersfrågorna innebär och hur kommunen tar ansvar för delaktighet.
 • Underlättar för uppföljning av aktiviteter och åtgärder.

Utmaningar:

 • Riskerar att bli ett sidospår och att funktionshindersfrågorna inte får genomslag i alla delar av kommunens verksamhet.
 • En särskild strategi kräver tydlig förankring och förståelse på verksamhetsnivå, utan detta riskerar strategin att bli oanvändbar för de som ska arbeta med den.
 • Riskerar att skapa ”perspektivträngsel” tillsammans med andra tvärperspektiv och strategier som kommunen arbetar med.

Integrera tillgänglighet och delaktighet

Möjligheter:

 • Andra styrdokument och strategier/planer är redan etablerade vilket innebär att kunskap om genomförande redan finns i organisationen.
 • Funktionshindersfrågorna kan bli en fråga tillsammans med andra och en del i verksamheten.
 • Minskar risken att det blir perspektivträngsel och att verksamheten ska förhålla sig till ytterligare en strategi.

Risker:

 • Kräver aktivt arbete för att upprätthålla flera perspektiv och omsätta dem i insatser.
 • Kräver utpekat ansvar för frågorna och åtgärderna
 • Kräver uppföljning inom respektive område och avsatt resurs att utvärdera.
 • Riskerar att bortse från skillnaderna mellan perspektiven och att det kan krävas olika tillvägagångssätt eller insatser för att arbeta med frågorna.

En kombinerad metod för funktionshinderspolitiska frågor

Det går utmärkt att kombinera strategi som håller ihop arbetet och att integrera funktionshindersperspektivet i andra styrande dokument. Många väljer att integrera frågorna i övriga styrande dokument samtidigt som en strategi används parallellt för att sätta fokus på frågorna och för att genomföra särskilda insatser.

De två angreppssätten kan bli effektiva tillsammans. Att använda sig av kombinationen kan vara ett steg på vägen mot att fullt ut integrera frågorna.

Metodstödet fokuserar på särskild strategi och plan

I det här metodstödet ligger fokus på en särskild strategi. Men många delar kan kommuner också använda när de ska integrera funktionshindersfrågor i andra styrande dokument och strategier.