Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Tillgänglighet i upphandling

Det är viktigt att de produkter och tjänster som upphandlas är tillgängliga och användbara för så många som möjligt. Därför är det relevant att tidigt ha med detta i upphandlingsprocessen och ställa krav i upphandling.

Mycket av det som används och tas fram har varit föremål för någon form av upphandlingsprocess. Genom att ställa krav går det att undvika att det som köps in blir otillgängligt och måste åtgärdas i efterhand. Det är ofta kostsamt.

Krav på tillgänglighet kan ställas på flera sätt. Det kan göras vid

  • Avrop från ramavtal
  • Anlitande av konsulter
  • Inköp av förbrukningsvaror, möbler och kontorsutrustning.

Det är också viktigt att ställa krav på tillgänglighet när man bygger nytt eller hyr lokaler.

Följ upp de krav som har ställts i upphandlingen. Ett komplement till ordinarie uppföljningsverktyg kan vara att någon med god kunskap om tillgänglighet granskar eller testar leveranserna innan de godkänns.

Upphandling ett sätt att påverka utbudet

Myndigheter ansvarar för en stor del av samhällsservicen och är viktiga aktörer när det kommer till att påverka utbudet av produkter och välfärdstjänster. Genom att successivt öka kraven på tillgänglighet i era upphandlingar bidrar ni till en ökad efterfrågan. På sikt leder det till en större marknad för tillgängliga produkter och tjänster som kan användas av fler.

Upphandling ett verktyg för tillgänglighet

Ett bra tillfälle för att öka tillgängligheten är vid inköp och upphandling av nya system. Att fler har tillgång till digitala lösningar är centralt för offentlig verksamhet. Ta därför hänsyn till människors olika behov vid utveckling och inköp av tjänster och system.

Tillgänglighet i upphandling, 6 nov 2019

Medverkande: Magnus Lagercrantz, MFD, Ellionor Triay Strömvall och Lena Ceesay, Upphandlingsmyndigheten.

Tillgänglighet genom universell ut­formning

Principen om universell utformning är ett av de utpekade arbetssätten i den funktionshinderspolitiska inriktningen. Det handlar om att utgå ifrån att människor har olika behov och förutsättningar när något nytt ska utformas, utvecklas eller upphandlas.

Genom universell utformning kan tillgängligheten öka för flera. Det handlar om att utveckla tjänster, produkter och miljöer utifrån mångfalden i samhället snarare än normen.

Lär om politikens mål och inriktning

Hur och när kraven ska ställas

Stora och samordnade upphandlingar underlättar för att få fram produkter och tjänster som är användbara för fler. Krav på tillgänglighet och användbarhet kan successivt föras in exempelvis genom ramavtal. Avrop från ramavtal kan behöva specificeras med tydligare tillgänglighetskrav eftersom generella krav ofta inte är tillräckliga.

Upphandlingsmyndigheten tar på sin webbplats upp vilka skyldigheter och vilken hänsyn som ska tas till tillgänglighet i upphandling.

Upphandla varor, tjänster och miljöer som är tillgängliga för alla hos Upphandlingsmyndigheten

I lag (2016:1145) om offentlig upphandling kan ni läsa: ”När det som anskaffas ska användas av fysiska personer ska de tekniska specifikationerna bestämmas med beaktande av samtliga användares behov, däribland tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.” Det gäller över ett tröskelvärde som bestäms vartannat år.

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling hos Lagen.nu

Tips på hur krav på tillgänglighet kan ut­formas

Vid utformning av krav på tillgänglighet finns det stöd att få från olika myndigheter. Föreskrifter och vägledningar kan användas som ingångsvärden vid formulering av krav i upphandling.