Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Byggregelverket

Plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen och tillhörande föreskrifter samt allmänna råd utgör tillsammans regelverket för byggd miljö.

Regelverket gäller den som bygger eller anlägger en tomt, en allmän plats eller områden för andra anläggningar än byggnader. Den som är ansvarig är byggherren.

Arbetsmiljölagen med tillhörande föreskrifter avseende arbetslokaler utgör en del av byggregelverket. Arbetsmiljölagstiftningen gäller för både befintliga och nybyggda arbetslokaler. För befintlig arbetsmiljö är arbetsgivaren ansvarig och för nybyggnad och ändring har byggherren det yttersta ansvaret.

Läs mer om arbetsmiljölagen och arbetsmiljöregelverket

Krav på tillgänglighet

Plan- och bygglagen samt plan- och byggförordningen innehåller övergripande bestämmelser om planering för tillgänglighet, tillgänglighet för nya byggnader. Det inkluderar krav på hiss och krav på tillgänglighet för tomter samt allmänna platser.

Tillgänglighetskraven gäller också vid ombyggnad eller annan ändring av en byggnad. Det finns dessutom krav på att åtgärda enkelt avhjälpta hinder för tillgänglighet i befintliga publika miljöer (lokaler dit allmänheten har tillträde och allmänna platser). Det finns också krav på tillgänglighet för anläggning av allmänna platser och områden för anläggningar.

Plan- och bygglagen (2010:900) på riksdagens webbplats

Plan- och byggförordningen (2011:338) riksdagens webbplats

Tillsynsansvar

Tillsynsansvaret regleras i plan- och byggförordningen. Det är den kommunala byggnadsnämnden som har tillsynsansvaret över de bestämmelser som avser tillgänglighet och användbarhet i plan- och bygglagen och föreskrifterna i anslutning till lagen.

 • Boverket och länsstyrelserna ska ge tillsynsvägledning till byggnadsnämnderna.
 • Länsstyrelserna ska följa upp byggnadsnämndens tillämpning av regelverket.
 • Tillsynsbeslut överklagas till länsstyrelsen.

Plan- och byggförordningen (2011:338) riksdagens webbplats

Planering

Enligt plan- och bygglagen ska all planering ”främja en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper.”

Av förarbetena framgår att: ”Bestämmelserna om hänsyn till behovet av att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna använda ett bebyggelseområde bör inte enbart gälla inom områden med sammanhållen bebyggelse, utan generellt för all bebyggelse.”

Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 3 § på riksdagens webbplats

Förarbetena finns på s. 163 i prop. (2009/10:170) En enklare plan- och bygglag på regeringens webbplats

Tomter

En tomt är ett område som inte är en allmän plats men som omfattar mark avsedd för en eller flera byggnader. En tomt omfattar också mark som ligger i direkt anslutning till byggnader som behövs för att dessa byggnader ska kunna användas för avsett ändamål.

Byggnader

Huvudregeln är att byggnader ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Det finns tre undantag från tillgänglighetskraven:

 • arbetslokaler om kraven är obefogade med hänsyn till verksamhetens art,
 • fritidshus med högst två bostäder,
 • en- eller tvåfamiljshus om det inte är rimligt med hänsyn till terrängen.

Plan- och bygglagen (2010:900) på riksdagens webbplats

Plan- och byggförordningen (2011:338) på riksdagens webbplats

Boverkets byggregler och allmänna råd för byggnader

Boverkets byggregler och allmänna råd, BBR, förtydligar de generella tillgänglighetskraven i lag och förordning.

Boverkets byggregler och allmänna råd (2011:6) på Boverkets webbplats

Övriga avsnitt som har betydelse för tillgänglighet

 • Utrymning från publika lokaler i händelse av brand (BBR avsnitt 5).
 • Krav på luft- och vattenkvalitet samt ljus-, fukt-, temperatur- och hygienförhållanden för att undvika ohälsa, vilket har betydelse för t.ex. allergier och överkänslighet (BBR avsnitt 6).
 • Krav på att begränsa uppkomst och spridning av störande ljud som har betydelse för personer med hörselnedsättning (BBR avsnitt 7).
 • Krav på säkerhet som i vissa fall relaterar till tillgänglighet, t.ex. ledstänger och kontrastmarkeringar. (BBR kap 8).

Andra anläggningar än byggnader

Plan- och byggförordningen slår fast att det som gäller för byggnader, inklusive krav på hissar, också gäller de bygglovspliktiga anläggningarna:

 • nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor,
 • upplag och materialgårdar,
 • tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana, spårväg eller gruvdrift,
 • radio- eller telemaster eller torn,
 • parkeringsplatser utomhus,

Sådana anläggningar ska göras tillgängliga i den utsträckning det behövs med hänsyn till anläggningens syfte och behovet av tillträde för allmänheten.

Plan- och byggförordningen 3 kap 4 § (2011:338) på riksdagens webbplats

Tillgänglighet på allmänna platser

Boverket har tagit fram föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet som gäller vid nyanläggning av allmänna platser och områden för andra anläggningar än byggnader, ALM.

En allmän plats är en gata, en väg, en park, ett torg som är detaljplanerat för ett gemensamt behov. Områden för andra anläggningar kan t.ex. vara olika typer av fritidsanläggningar, begravningsplatser eller parkeringsplatser. När sådana platser och områden nyanläggs ska de enligt plan- och bygglagen 8 kap 12 § kunna användas av personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga i den utsträckning som följer av ALM.

Observera att det gäller andra regler för tomter, se avsnittet om Tomter.

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:5) om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader, på Boverkets webbplats

Enkelt avhjälpta hinder

Boverket har tagit fram föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser, HIN.

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:13) om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser, på Boverkets webbplats