Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Elektronisk kommunikation

Elektronisk kommunikation innefattar internetaccess, fast och mobil telefoni inklusive routrar och liknande utrustning som krävs för att få tillgång till telefonitjänster. I elektronisk kommunikation ingår inte det innehåll som överförs via internet eller i telefonsamtal.

Regelverket för elektronisk kommunikation bygger på fem direktiv från EU. Fyra av dessa har i december 2018 ändrats och samlats i ett nytt direktiv. Arbete pågår för att revidera svensk rätt i enlighet med det nya direktivet kallat ”kodexen”.

Svenskt regelverk om elektronisk kommunikation

Lagen om elektronisk kommunikation ställer krav på att samhällsomfattande tjänster ska finnas att tillgå till ett överkomligt pris.

Tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster kan ske genom att någon förpliktigas att tillhandahålla tjänsten eller genom upphandling av staten. Personer med funktionsnedsättning ska tillhandahållas sådana tjänster på likvärdiga villkor.

Den som tillhandahåller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster ska ta hänsyn till behov hos personer med funktionsnedsättning för att få tillgång till tjänsterna och för att kunna dra nytta av det utbud och de tjänster som finns. Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om skyldigheten.

Den som tillhandahåller ett allmänt kommunikationsnät eller en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst får förpliktigas att ge information om vilka åtgärder som genomförts för att ge likvärdigt tillträde för personer med funktionsnedsättning.

Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation på Riksdagens webbplats

Europeisk kodex om elektronisk kommunikation

Under 2018 sattes regelverket för elektronisk kommunikation samman till ett direktiv om en europeisk kodex för elektronisk kommunikation.

Direktivet innehåller vissa nya krav på tillgänglighet. Informationskrav och villkor för tjänster ska vara i ett format som är tillgängligt för slutanvändare med funktionsnedsättning i enlighet med de kommande kraven som följer av tillgänglighetsdirektivet (se avsnitt om varor och tjänster). Det ska också ingå information om i vilken utsträckning produkterna eller tjänsterna är utformade för slutanvändare med funktionsnedsättning.

Tjänsterna för att nå det europeiska nödnumret 112 ska också följa tillgänglighetskraven i tillgänglighetsdirektivet.

Direktivet ska omsättas i svensk lag och annan författning senast den 21 december 2020.