Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

EU:s tillgänglighetsdirektiv

Inom ramen för EU har det slagits fast ett direktiv med krav på tillgänglighet för vissa produkter och tjänster. Det ska vara genomfört med svensk författning senast den 28 juni 2022. Här sammanfattas direktivet.

EU-flagga vajar mot blå himmel.

Våren 2019 trädde EU:s tillgänglighetsdirektiv i kraft. Syftet är att gemensamma tillgänglighetskrav för vissa produkter och tjänster ska gälla i medlemsländernas lagstiftning och andra författningar. På det sättet kan hindren tas bort för den fria rörligheten på den inre marknaden för de produkter och tjänster som omfattas.

I Sverige kommer en process kommer starta i syfte att bestämma hur svensk författning ska utformas för att följa direktivets krav. Vanligen tillsätts en utredning vars förslag remitteras som sedan tillsammans utgör underlag för en lagrådsremiss med åtföljande proposition.

Produkter och tjänster som släpps på marknaden ska uppfylla direktivets krav senast den 28 juni 2025. Medlemsstaterna ska senast den 28 juni 2022 ha infört de bestämmelser som behövs i lagar och andra författningar för att uppfylla direktivet.

Nedan följer en sammanfattning av direktivets innehåll med fokus på vilka produkter och tjänster som omfattas, vilka aktörer som omfattas och vad de ska göra, vilka tekniska krav som ska gälla, undantag, relation till annan unionsrätt, marknadskontroll och efterlevnad samt sanktioner.

Följande produkter och tjänster omfattas

För att öka förståelsen i detta avsnitt har direktivtexten kortats något och vid behov har förklaringar från bilagan med krav, definitioner eller undantag lagts till inom parentes. 

Larmnumret 112

Direktivet gäller mottagande av nödkommunikation till det gemensamma europeiska larmnumret 112.

Undantag

Tillgänglighetskraven gäller inte om de:

  • kräver en större förändring som leder till en grundläggande ändring av produktens eller tjänstens karaktär
  • leder till en oproportionerlig stor börda för de ekonomiska aktörerna.

Relation till annan unionsrätt

Vid offentlig upphandling är tillgänglighetskraven obligatoriska för de produkter och tjänster som omfattas av direktivet.

En överensstämmelse med direktivets tillgänglighetskrav kan i fall där annan unionsrätt ställer krav på tillgänglighet anses fullgöra de skyldigheterna, till exempel enligt med krav i upphandlingslagarna.

Marknadskontroll

Direktivet ställer krav på att det i varje medlemsland utses myndigheter som ska arbeta generellt med marknadskontroll enligt EU:s ordinarie regelverk för marknadskontroll och särskilt kontrollera när undantag görs från tillgänglighetskraven.

Efterlevnad och sanktioner

En konsument ska kunna stämma aktörer i domstol om de inte lever upp till tillgänglighetsdirektivet. Det ska också finnas bestämmelser om hur andra kan delta i dessa processer antingen till stöd för eller med tillstånd av klaganden (den som överklagar eller går till domstol).

Det ska finnas regler om sanktioner för aktörer som inte följer nationella bestämmelser.

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/882 av den 17 april 2019 om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster (EUR-Lex)