Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering

Diskrimineringslagen innehåller en form av diskriminering som benämns bristande tillgänglighet.

Det betyder att det är diskriminering om en person med funktionsnedsättning missgynnas för att tillgänglighetsåtgärder inte genomförts så att den personen kan komma i en jämför situation med personer utan funktionsnedsättning.

Skälighets­bedömning och om­råden

Tillgänglighetsåtgärderna ska vara skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag och annan författning och med hänsyn till:

 • de ekonomiska och praktiska förutsättningarna
 • varaktigheten och omfattningen av förhållandet eller kontakten mellan verksamhetsutövaren och den enskilde
 • andra omständigheter av betydelse.

Diskrimineringsformen bristande tillgänglighet gäller alla områden som anges i diskrimineringslagen:

 • Arbetslivet
 • Utbildning
 • Arbetsmarknadspolitisk verksamhet och arbetsförmedling utan offentligt uppdrag (privat arbetsförmedling inklusive bemanningsföretag)
 • Start eller bedrivande av näringsverksamhet samt yrkesbehörighet
 • Medlemskap i vissa organisationer
 • Varor, tjänster, bostäder och allmän sammankomst eller offentlig tillställning. (Bostäder och åtgärder som går utöver krav i enlighet med plan- och bygglag är undantaget från diskrimineringsformen bristande tillgänglighet.)
 • Hälso- och sjukvården, socialtjänsten, färdtjänst, riksfärdtjänst och bostadsanpassningsbidrag.
 • Socialförsäkringssystemet, arbetslöshetsförsäkringen och studiestöd
 • Värnplikt och civilplikt samt annan motsvarande militär utbildning inom försvarsmakten
 • Offentlig anställning

Vad gäller offentlig anställning är detta förbud ett komplement till övriga diskrimineringsförbud och gäller när någon som är offentligt anställd möter eller har kontakter med allmänheten.

Det rör alltså i princip inte sådana tillgänglighetsåtgärder som till följd av lag eller annan författning skulle varit åtgärdade innan det aktuella mötet.

Det kan dock gälla enklare åtgärder som uppstår i stunden som att ge muntlig information, anvisa till en tillgänglig entré eller att hitta rätt i lokalen.

Diskrimineringslagen på Riskdagens webbplats

Information om bristande tillgänglighet på Diskrimineringsombudsmannens webbplats

Förarbeten till bristande tillgänglighet som en form av diskriminering prop. 2013/14:198 på Regeringens webbplats

Förarbeten om bristande tillgänglighet utan undantag för antalet anställda prop. 2016/17:220 på Regeringens webbplats

Aktiva åtgärder

Inom skolans område och arbetslivet finns det en skyldighet för arbetsgivare och utbildningsanordnare att vidta så kallade aktiva åtgärder. Det innebär ett förebyggande och främjande arbete inom en verksamhet för att motverka diskriminering. Aktiva åtgärder innefattar diskrimineringsformen bristande tillgänglighet i det främjande och förebyggande arbetet.

Arbetsgivare ansvarar för aktiva åtgärder på Diskrimineringsombudsmannens webbplats

Förskolan och skolan ansvarar för aktiva åtgärder på Diskrimineringsombudsmannens webbplats

Tillsyn och talerätt

Diskrimineringsombudsmannen ska utöva tillsyn över att diskrimineringslagen följs.

DO får föra enskildas talan i domstol. Inom arbetsmarknadsområdet har arbetstagarorganisationer företräde att driva enskildas ärenden. Ideella organisationer får driva ärenden för sina medlemmars räkning.