Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

5. Jämställdhet

Mål 5 i Agenda 2030 handlar om att uppnå jämställdhet och om alla kvinnors och flickors egenmakt.

En rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser mellan män och kvinnor är en förutsättning för att uppnå en hållbar och fredlig utveckling.

Kvinnor och flickor är inte en homogen grupp. Därför måste vi ta hänsyn till fler aspekter än bara kön i arbetet med jämställdhet. Det är en förutsättning för att kvinnor och flickor med funktionsnedsättning ska gynnas av ökad jämställdhet i samhället.

Lika viktigt är det att kvinnor och flickor med funktionsnedsättning får möjlighet att delta i själva jämställdhetsarbetet, så att deras perspektiv och erfarenheter kommer med i arbetet.

Fler grunder för diskriminering

Jämställdhet, icke-diskriminering och hållbar utveckling går hand i hand. Alla former av våld, diskriminering och skadliga beteenden mot kvinnor och flickor drabbar individen direkt, men det påverkar också hela samhället.

I arbetet med jämställdhet och icke-diskriminering är det viktigt att ta hänsyn till att kvinnor och flickor med funktionsnedsättning kan utsättas för flerfaldig diskriminering: de riskerar att bli diskriminerade både på grund av sitt kön och på grund av sin funktionsnedsättning.

Upptäck hindren för egenmakt

En del av jämställdhetsarbetet handlar om rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Kvinnor har rätt till fullt och faktiskt deltagande inom det politiska, ekonomiska och offentliga livet. De ska också ha jämlika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer.

Kvinnors och flickors egenmakt handlar också om rätten till självbestämmande och kontroll över sitt privata liv. I arbetet med mål 5 måste vi därför identifiera och undanröja hinder för delaktighet, främja delat ansvar inom hushållet och familjen, säkerställa rätten till sexuell och reproduktiv hälsa samt avskaffa alla skadliga och tvångsmässiga sedvänjor.

Tillgång till information

Att öka kvinnors och flickors makt över sina egna livsval är användning av informations- och kommunikationsteknik en annan del av arbetet med mål 5.

För att säkerställa allas tillgång till information måste samhällets informations- och kommunikationsteknik vara tillgänglig även för kvinnor med funktionsnedsättning.

Information, verktyg och tips!

I rapporten visar MFD och Jämställdhetsmyndigheten att både jämställdhets- och funktionshinderspolitiken inte fokuserat på möjligheterna till ekonomisk självständighet i gruppen kvinnor med funktionsnedsättning i tillräcklig utsträckning.

Ekonomisk jämställdhet för kvinnor med funktionsnedsättning

MFD visar i rapporten utvecklingsområden till den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

FN:s utvecklingsprogram redovisar delmål och indikatorer till mål 5 jämställdhet.

Om mål 5 Jämställhet hos FN:s utvecklingsprogram (UNDP)