Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Prioriterade områden och ansvariga myndigheter

Regeringen pekar ut tolv prioriterade samhällsområden som bedöms ha betydelse för arbetet att uppnå jämlikhet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

En grupp kollegor i informellt samtal på arbetsplats.

Utifrån samhällsområdena har regeringen gett 29 myndigheter och Folkbildningsrådet i uppdrag att följa upp det nationella målet för funktionshinderspolitiken. Myndigheterna har valts utifrån sina strategiska roller i samhällsutvecklingen.

Regeringen framhåller att myndigheter inom samma samhällsområde bör samråda i genomförandet av uppdraget, när det är relevant.

Prioriterade samhällsområden och ansvariga myndigheter

Arbete och försörjning

Arbetsförmedlingen

Arbetsmiljöverket

Försäkringskassan

Svenska ESF-rådet

Utbildning och livslångt lärande

Myndigheten för yrkeshögskolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Statens skolinspektion

Statens skolverk

Universitetskanslersämbetet

Folkbildningsrådet

Transport

Trafikverket

Transportstyrelsen

Byggd miljö och samhällsplanering

Boverket

Digitalisering

Myndigheten för digital förvaltning

Post- och telestyrelsen

Offentlig upphandling

Upphandlingsmyndigheten

Konsumentpolitik

Konsumentverket

Hälsa, folkhälsa och social välfärd

Folkhälsomyndigheten

Försäkringskassan

Inspektionen för vård och omsorg

Socialstyrelsen

Kultur och fritid

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Riksantikvarieämbetet

Statens kulturråd

Demokratisk delaktighet

Myndigheten för tillgängliga medier

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Rättsväsende

Brottsoffermyndigheten

Domstolsverket

Kriminalvården

Migrationsverket

Polismyndigheten

Krisberedskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Ansvariga sektorsmyndigheter

Regeringen har utsett nio sektorsmyndigheter för att effektivare genomföra funktionshinderspolitiken. Enligt myndigheternas instruktioner ska de samordna, stödja och vara pådrivande i förhållande till övriga aktörer inom sektorn. Den sektorsvisa styrningen utgör grunden för funktionshinderspolitikens genomförande.

Samordnande och stödjande sektorsmyndigheter

Arbetsförmedlingen

Arbetsmiljöverket

Boverket

Försäkringskassan

Post- och telestyrelsen

Riksantikvarieämbetet

Statens skolverk

Socialstyrelsen

Statens kulturråd

Konsumentverket ska stödja och driva på

Konsumentverket har också ett ansvar att integrera ett funktionshindersperspektiv och stödja och driva på övriga berörda aktörer.

Konsumentverkets webbplats