Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Barn och jämställdhet

Det funktionshinderspolitiska målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet beaktas.

En man läser för en grupp småbarn.

Mångfalden inom gruppen personer med funktionsnedsättning kan ibland förbises. För att kunna nå det funktionshinderspolitiska målet är det viktigt att uppmärksamma eventuella hinder för delaktighet utifrån kombinationen av andra perspektiv.

Exempelvis kan det handla om kön, ålder eller olika socioekonomiska faktorer. Funktionshinderspolitiken lyfter särskilt fram två av dessa perspektiv.

Barn och jäms­tälld­het – två delar i funktionshinders­politiken

Det funktionshinderspolitiska målet ska bidra till ökad jämställdhet. Det handlar om att uppmärksamma och jämna ut skillnader i levnadsvillkor mellan flickor och pojkar och mellan kvinnor och män med funktionsnedsättning.

Det funktionshinderspolitiska målet ska bidra till att barnperspektivet beaktas. Det handlar om att uppmärksamma och förbättra situationen för barn med funktionsnedsättning.