Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Utrymning vid nödsituationer

Ur säkerhetssynpunkt är det viktigt att se till att personer med funktionsnedsättning kan utrymma lokalerna om det skulle behövas.

Det är viktigt att personer med funktionsnedsättning kan sätta sig i säkerhet vid brand och andra nödsituationer. Se till att det finns två separata utrymningsvägar som kan användas av personer med nedsatt rörelseförmåga. Vägen till utrymningsvägen ska vara fri från hinder. Dörrarna i utrymningsvägarna behöver vara lätta att öppna och passera.

Larmknappar och knappar för att aktivera automatiska brandsläckare bör vara placerade på ställen där så många som möjligt kan nå dem. Det är även viktigt att brand- och utrymningslarm kan uppfattas både med syn och hörsel. Exempelvis genom en kombination av sirener och blixtrande ljus.

Personer med nedsatt orienteringsförmåga, till exempel personer med synnedsättning eller kognitiv funktionsnedsättning, ska kunna hitta ut vid larm. Därför behöver utrymningsskyltarna vara tydliga och lätta att förstå.

Föreskrifter om arbets­platsens ut­formning

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2) finns bland annat krav och råd om utrymning. Arbetsgivaren ska underlätta för medarbetare med funktionsnedsättning att utrymma arbetsplatsen.

Utrymningsvägarna bör inte ha trappor eller andra hinder för rullstolsburna och synskadade. Se även till att utrymningsvägen är försedd med lätthanterliga dörröppnare.

Brandlarmen ska vara placerade så att personer som använder rullstol lätt når dem. Larmsignal kan utgöras av ljud- eller ljussignal och vid behov av båda, exempelvis när det finns personer med nedsatt syn eller hörsel på arbetsplatsen.

Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1), föreskrifter hos Arbetsmiljöverket

Boverkets byggregler om utrymning

I Boverkets byggregler (BBR) finns regler med utformningskrav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Här framgår vilka krav som ställs för att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna ta sig ut ur en byggnad i händelse av brand. För att beskriva detta används ofta termen ”frångänglighet”, det vill säga möjligheten att kunna utrymma en byggnad.

Frångänglighet hos Boverket

Enkelt avhjälpta hinder

Enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:13) om enkelt avhjälpta hinder kan bristfällig larmutrustning på publika toaletter vara ett hinder som ska avhjälpas.

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:13) om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser hos Boverket