Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Ta sig till och genom entrén

För att så många som möjligt ska kunna ta del av verksamheten är det viktigt att personer med funktionsnedsättning kan ta sig till entrén och in genom den. Det gäller både besökare och medarbetare. För att säkerställa detta finns flera aspekter att ha tänka på.

För att personer med funktionsnedsättning ska kunna ta sig fram till entrén ska det finnas en tillgänglig gångväg till entrén. Det ska även finnas ett tillräckligt antal reserverade och tydligt skyltade parkeringsplatser för besökare och anställda med funktionsnedsättning.

Personer med funktionsnedsättning ska också kunna ta sig genom entrén. Ytan framför entrédörren ska vara jämn, halkfri och hård. Om det finns trappor till entrén ska det finnas alternativ så att det går att ta sig in. Tänk på att växter som är planterade i närheten av entrén kan innebära problem för personer med allergi eller överkänslighet.

Det är viktigt att entrédörren är enkla att öppna, passera och stänga. Porttelefon, ringklocka, kortläsare och portkodspanel bör vara tillgängligt placerade och utformade.

Det är även viktigt att entrén är utformad så att den som har nedsatt orienteringsförmåga kan hitta fram och använda den på ett säkert sätt.

Alternativ entré

Om huvudentrén inte kan användas behöver den alternativa entrén kunna erbjuda likvärdiga förhållanden. Det betyder att den är tydligt skyltad, helst ligger nära och är väl synlig från huvudentrén.

Den alternativa entrén bör mynna ut i samma entréhall som huvudentrén. Den bör också uppfylla samma krav på välkomnande och estetisk utformning som huvudentrén och vara öppen på samma tider. Entrén bör kunna användas utan att personal behöver tillkallas. Eller så kan den vara försedd med porttelefon med videofunktion till en bemannad reception.

Boverkets bygg­regler om tillgängliga entréer

I Boverkets byggregler (BBR) finns preciserade regler för tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Enligt den ska minst en tillgänglig och användbar gångväg finnas mellan tillgängliga entréer till olika byggnader. Det ska finnas parkeringsplatser, friytor samt allmänna gångvägar i anslutning till tomten.

Huvudentréer till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus ska placeras och utformas så att de är tillgängliga. De ska vara lätta att upptäcka, det vill säga kontrastmarkerade och väl belysta.

Tillgänglighet på tomter hos Boverket

Enkelt avhjälpta hinder

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:13) om enkelt avhjälpta hinder preciserar vad som måste åtgärdas. Det gäller både till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser. Exempel på hinder är

  • nivåskillnader
  • bristande kontrastmarkering
  • bristande orienterande skyltning
  • bristande belysning
  • bristande utformning av parkeringsplatser för personer med rörelsenedsättning med särskilt tillstånd.

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:13) om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheter har tillträde och på allmänna platser hos Boverket