Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Hörteknisk utrustning

Om mötes- och konferensrum har hörteknik underlättar det för personer med hörapparat eller cochleaimplantat att delta vid möten och konferenser. Hörteknik innebär att det finns och används mikrofoner och hörslinga.

En hörslinga kan vara installerad i lokalen eller vara en så kallad halsslinga som användaren lånar och bär runt halsen. I större konferensrum och föreläsningssalar är hörslingan i regel kopplad till ljudanläggningen. Den som talar i högtalarna hörs även genom hörslingan.

Kontrollera att hörslingan fungerar som den ska och att det finns en rutin för att regelbundet kontrollera funktionen. Se till att den leverantör som installerar och utför service på hörslingan följer standarden om akustik och hörapparater (SS-EN IEC 60118-4).

Det finns också portabla hörtekniksystem. De kan vara bra att använda i exempelvis mindre mötesrum när någon av mötesdeltagarna har behov av det.

I konferensrum är det lämpligt med bordsmikrofoner. Det underlättar i samtal och möjliggör att alla kommer till tals och hör varandra. En vanlig funktion i bordsmikrofonsystem är att de förstärker ljud så att alla deltagare hör bättre, inte enbart de som använder slingan.

Boverkets bygg­regler om ljud­miljö

I Boverkets byggregler (BBR) finns regler med utformningskrav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Ljudmiljön är en avgörande faktor för att personer med nedsatt orienteringsförmåga ska kunna ta del av information.

Det är därför viktigt att ljudmiljön i lokaler är utformad för

  • god hörbarhet
  • god uppfattning av tal
  • god orienterbarhet.

Utrusta samlingssalar och receptioner med teleslingor eller andra tekniska lösningar så att de blir tillgängliga och användbara för personer med nedsatt hörsel. (BFS 2013:14).

Boverkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd hos Boverket

I Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:13) om enkelt avhjälpta hinder anges även att hinder i form av brister i ljudmiljön ska avhjälpas.

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:13) om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser hos Boverket